โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี2563 ณ Woosuk University ประเทศเกาหลีใต้

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Woosuk University ประเทศเกาหลีใต้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปของม.เกษตรศาสตร์ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Woosuk University จำนวน 2 ราย
 2. มีความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK ระดับ 2 ขึ้นไปในสาขาวิชาที่ต้องการเข้าร่วม โดยสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก https://www.woosuk.ac.kr/webService.do?menuCode=K01M010001#s1  ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาเกาหลี จะต้องเข้าศึกษา ณ Center for Korean Language & Culture และรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 หน้า (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)
 2. Application Form (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 3. Self- introduction (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 4. Study Plan (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 5. Letter of Guarantee (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 6. Personal Medical Assessment (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 7. Certificate of Health authorized by a doctor (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 8. Official University Transcript from your current institution
 9. Copy of passport
 10. Official bank statement (ต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 9,000 USD หรือประมาณ 280,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายที่นิสิตจะต้องรับผิดชอบ (ในกรณีที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการแล้ว) ประกอบด้วย

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป –กลับ (กรุงเทพ – เกาหลีใต้)
 2. ค่าที่พัก (ประมาณเทอมละ 660,000 KRW )
 3. ค่าอาหาร (ประมาณเทอมละ 650,000 KRW)
 4. ค่าประกันสุขภาพ (ประมาณ 120,000 KRW ต่อปี)
 5. ค่าทำบัตร Alien Card Registration (ประมาณ 33,000 KRW )
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ระยะเวลาเข้าร่วม

Spring Semester : 2 มีนาคม 2563 ถึง 24 กรกฎาคม 2563

กำหนดการรับสมัคร

นิสิตต้องสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> Exchange Student Fact Sheet 2020-2021 WU[PDF]
–> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [PDF]
–> Application Form WOOSUK University exchange student [WORD]
facebooktwittergoogle_plus