ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท 1 อัตราและวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัดงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

โดยสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ https://ku.thaijobjob.com/

 

facebooktwittergoogle_plus