มก.ต้อนรับผู้บริหารจาก Universitas Gadjah Mada อินโดนีเซีย

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารชูชาติ กําภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมอุสาหการ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 7 ท่าน นำโดย Dr. Muhammad Waziz WILDAN, Vice Dean for Academic and Student Affairs พร้อมด้วย Professor Dr. Ir. ROCHMADI, Manager of Postgraduate Study Program, Faculty of Engineering; Ir. Jarot STYOWIYOTO, Manager of Business Development, Cooperation and Alumni Units; Dr. Inggar Septhia IRAWATI, Manager of Planning, Financial and Asset Management Units; Ir. Adam Pamudji RAHARDJO, Head of Master Program in Disaster Management Engineering; Mr. Fransisco Danang WIJAYA, Head of Doctoral Study Program of Electrical and Information Engineering และ Miss Fransisca NORALITA, Staff of International Office ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม กล่าวต้อนรับและนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติที่เปิดทำการเรียนการสอน ไปจนถึงหลักสูตรสองปริญญาในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านวิชาการกับสถาบันชั้นนำต่างๆทั่วโลก ไปจนถึงความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับประเทศจีนร่วมกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ Dr. Muhammad Waziz WILDAN ก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ Universitas Gadjah Mada และมีความประสงค์ที่จะริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์แขนงต่างๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่นิสิตจากทั้งสองสถาบัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติ และการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาภัยพิบัติของ Universitas Gadjah Mada อีกด้วย

      อนึ่ง Universitas Gadjah Mada เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ ณ เมืองยอร์กยาการ์ต้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1949 โดยเปิดทำการเรียนการสอนใน 18 สาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และมีจำนวนนักศึกษากว่า 40,000 คน

facebooktwittergoogle_plus