The Netherlands – Thailand Livestock Forum 2019

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย (AHAT) และสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The Netherlands – Thailand Livestock Forum 2019; Challenge for Sustainable Livestock Value Chain” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ด้านปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับประเทศไทยเกี่ยวกับห่วงโซ่มูลค่าปศุสัตว์ที่ยั่งยืน (2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างเนเธอร์แลนด์และประเทศไทยในห่วงโซ่มูลค่าปศุสัตว์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจแบบวงกลม (3) เพื่อเน้นนวัตกรรมและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเนเธอร์แลนด์และประเทศไทยในห่วงโซ่มูลค่าปศุสัตว์ที่ยั่งยืน สำหรับความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยของอาหาร โดยมุ่งเน้นไปที่อาหารสัตว์และโภชนาการสัตว์สุขภาพและโรค และคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์

  งานประชุมนานาชาติ ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีเพื่อให้คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งสองประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับความท้าทายสำหรับห่วงโซ่มูลค่าปศุสัตว์ที่ยั่งยืน รวมทั้งหารือแนวคิดใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ และความร่วมมือในการวิจัย และสามารถนำแนวทางหรือความคิดมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมงานวิจัยและงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ โดยได้เรียนรู้จากนักวิชาการจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางว่าเป็นมหาอำนาจของภาคเกษตรกรรมในยุโรปและในโลก

  ในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ดร. วัณณนา สุนทรนฤรังสี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นพิธีกรในการประชุมในครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ H.E Mr. Kees RADE เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม โดยเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญ คือ Sustainable (ความยั่งยืน) Livestock (ปศุสัตว์) และ Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่า) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะต้องดำเนินการร่วมกันและแบ่งปันวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดยการสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้ความก้าวหน้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อปัญหาต่างๆที่มนุษย์เผชิญอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการปล่อยก๊าซไนโตรเจน ปัญหาการกำจัดขยะ และปัญหาอื่นๆ เป็นต้น จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญ ดร. นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงาน ตามด้วย คำกล่าวต้อนรับ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

 จากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ โดยมี Mr. Willem SCHOUSTRA ที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในภาคเช้า โดยมีวิทยากรรับเชิญคนสำคัญ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียง และมีความรู้ความสามารถ จากหลากหลายองค์กร สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ จากประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรรับเชิญ ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร ในหัวข้อ “Innovation in Poultry Industry – What’s Ahead in Asia Poultry and Protein” คุณพน สุเชาว์วณิช สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากร ใน หัวข้อ “Challenge of Sustainable Animal Feed Industry” และ “Circularity Principle; Combination of Technology and Dialogue to Break Through Solution in Sustainable Livestock” โดย Dr. Ingeborg WOLF, Director Livestock Research – Wageningen University and Research และวิทยากรรับเชิญอีกหลายท่านตามลำดับ สำหรับการบรรยายในภาคเช้า

  ต่อมาภาคบ่าย ได้มีการอภิปรายย่อย (Panel Discussion) 3 กลุ่ม ได้แก่  Session 1 : Sustainable Animal Feed Value Chain in Livestock Industry Session 2 : Animal Health & Disease Management for Sustainable Livestock Industry และ Session 3: Livestock Products Quality, Sustainability for Future Food งานประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มก. รวมถึงผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากกว่า 200 ท่าน

facebooktwittergoogle_plus