มก. ต้อนรับคณะ Central Bangka Regency อินโดนีเซีย

  เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัศเลข รัตนวรรณี ภาควิชากีฏวิทยา ดร. ชลาธร จูเจริญ รองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และ ดร. อนุสรณ์ เชื้อสามารถ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก the Government of Bangka Regency ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 17 ท่าน นำโดย Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM, Regent of Central Bangka ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำความเป็นมา พร้อมนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาเขตและภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตร รวมถึงสถานีวิจัยต่างๆ และโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ รวมถึงโปรแกรม Double Degree ที่มีกับประเทศต่างๆในเอเชีย เช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. อลิศรา มีนะกนิษฐ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน และ ดร. ชลาธร จูเจริญ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ได้ร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆของคณะเกษตร รวมทั้งคำถามอื่นๆที่คณะผู้บริหารจาก Government of Bangka Regency ประเทศอินโดนีเซียให้ความสนใจ เช่น วิธีการดำเนินงานและประสานงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานรัฐในแต่ละจังหวัด การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยไปยังเกษตรกรของไทย การเพาะปลูกและการวิจัยในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะม่วง อะโวคาโด และอินทผลัม (Date palm) การบริหารจัดการ organic farming และ chemical farming เป็นต้น

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือ การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองหน่วยงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาเปรียบเทียบในด้านนวัตกรรมด้านการเกษตร ด้านการประมง และด้านการพัฒนา รวมถึงเรียนรู้ระบบการศึกษาทั่วไปของประเทศไทยโดยเน้นทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ อาหาร พืชสวน พืชไร่ การเพาะปลูกอินทผลัม และด้านการประมง รวมไปถึงความสนใจศึกษาดูงานสถานีวิจัยคณะเกษตร และ ศึกษาดูงานสถานีวิจัยในคณะประมง  เป็นต้น

  ต่อจากนั้น เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารจาก Government of Bangka Regency ประเทศอินโดนีเซีย ได้เดินทางไปยังคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา ไหวพริบ รองหัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสริยา วุฒิสินธุ์ รองหัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และคณาจารย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจาก the Government of Bangka Regency ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้บริหารคณะประมง แนะนำความเป็นมา พร้อมนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำคณะ และร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งคำถามอื่นๆที่คณะผู้บริหารจาก Government of Bangka Regency ประเทศอินโดนีเซียให้ความสนใจ เช่น กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ทะเล เช่น ปลากะพงขาว ปู หอย การแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ปลา วิธีการจับสัตว์ทะเลเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ในทะเลไทย โดยวิธีการลากอวนน้ำตื้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปรียบเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเกาะ เป็นต้น

  จากการประชุมทั้งคณะเกษตรและคณะประมง ที่ประชุมได้หารือรวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติร่วมกันโดยการเรียนรู้วิธีการทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาองค์กรต่อไป และเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรของแต่ละประเทศ รวมทั้ง คาดหวังว่าการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันมีค่าในการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้รับประสบการณ์ที่ดี และการเปรียบเทียบด้านการเกษตร การประมง หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างคณะเกษตร และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ the Government of Bangka Regency ประเทศอินโดนีเซีย ต่อจากนั้น คณะผู้บริหารทั้งหมด ได้ไปเยี่ยมชมหอประวัติ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนเดินทางกลับด้วยความประทับใจ

facebooktwittergoogle_plus