การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามก.

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  KU Academic Forum : In Celebration of the 77th Anniversary of Kasetsart University หัวข้อ “Higher Education and Sustainable Development: Facing Realities and Implementing Change” ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  รายละเอียดดังกำหนดการ และการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมด้านล่าง

ภายในงานจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

–  Higher Education and Global Sustainability Challenges

–  Educating Global Citizens for Sustainable Development

–  The Role of Universities in Co-creating Urban Sustainability

-  The Role of Universities in Enhancing Food Security and Rural development

edit Web 77+7 Jan 2020

**กำหนดการประชุมวิชาการ**

edit Web 77+7 Jan 2020 Sc

    ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://mis-services.ku.ac.th/ku77th/ หรือ QR Code ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

Register 77th

 

**แผนที่และสถานที่จัดงาน**

S__5750791

 

 

facebooktwittergoogle_plus