โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2563-2564 ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2563-2564 ณ Tokyo Institute of Technology แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

1. Young Scientist Exchange Program (YSEP) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ต้องการมุ่งเน้นการทำวิจัยควบคู่กับการศึกษารายวิชา รวมทั้งมีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภายใต้หลักสูตรของ Tokyo Tech เป็นระยะเวลา 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม —–> Young Scientist Exchange Program (YSEP)  [PDF]

2. Academic Cooperation Agreement Program (ACAP)

  • ACAP (Research oriented) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นการทำวิจัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ถึง 1 ปี ภายใต้การกำกับดูแลจาก Tokyo Tech Academic Supervisor โดยตรง (ผู้สมัครต้องติดต่อและได้รับการตอบรับในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจาก Tokyo Tech ก่อนทำการสมัคร)
  • ACAP (Course oriented) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นการศึกษาในรายวิชา และอยู่ภายใต้ภายใต้การกำกับดูแลจาก ACAP specialized faculty member เป็นระยะเวลา 2 เดือน ถึง 1 ปี (ผู้สมัครต้องติดต่อและได้รับการตอบรับในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจาก Tokyo Tech ก่อนทำการสมัคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม —–> Academic Cooperation Agreement Program (ACAP) [PDF]

 

กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ กำหนดวันปิดรับสมัคร
Young Scientist Exchange Program (YSEP)     
  • แลกเปลี่ยนกันยายน 2563 – กุมภาพันธุ์ 2564
10 กุมภาพันธ์ 2563
  • แลกเปลี่ยนมีนาคม 2564– สิงหาคม 2564
31 กรกฎาคม 2563
Academic Cooperation Agreement Program (ACAP)
  •  แลกเปลี่ยน เริ่มเดือน เมษายน 2563
22 พฤศจิกายน 2562
  •  แลกเปลี่ยน เริ่มเดือน กันยายน 2563

หมายเหตุ ช่วงแลกเปลี่ยน ACAP ที่เริ่มนอกเหนือจากเดือน เม.ย. และ ก.ย.โปรดติดต่อสอบถามกำหนดรับสมัครโดยตรงที่กองวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้ในเบื้องต้น ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครล่วงหน้าก่อนวันแลกเปลี่ยนประมาณ 4 ½ เดือน  เช่น ประสงค์เริ่มแลกเปลี่ยน 1 มิ.ย. 63 ต้องส่งเอกสารการสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 16 ม.ค. 2563

10 กุมภาพันธ์ 2563 

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***
–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF] 
–> Comparison Table on YSEP and ACAP [PDF] 
–> General Information on YSEP2020 [PDF] 
–> YSEP 2020-2021 Online Application Form [PDF] 
–> General Information on ACAP [PDF] 
–> ACAP (Research oriented program) 2020-2021 Online Application Form [PDF] 
–> ACAP (Course oriented program) 2020-2021 Online Application Form [PDF] 
–> ACAP Specialized faculty member [PDF] 
–> Tokyo Tech Information Sheet [PDF]
facebooktwittergoogle_plus