ความร่วมมือไทย-เยอรมนีเพื่อการออกแบบระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดส่งคณะผู้แทนเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเจราราความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เยอรมนีด้านการออกแบบระบบการศึกษาของไทย (Education Design) ในศตวรรษที่ 21 โดยความกรุณาของท่านบารอนเนส ศันสนีย์ ฟอน เอนชแบร์ก ในการประสานงานเครือข่ายนักวิชา การระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายเยอรมนี

ในครั้งนี้ คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้เจรจารูปแบบกิจกรรมความร่วมมือที่ประสงค์จะดำเนินการร่วมกับสถาบัน อุดมศึกษาและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในเมือง Magdeburg และเมือง Berlin ได้แก่ Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Campus Berlin-Buch on Omic Technology, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin Institute of Health (BIH) และFaculty of Life Sciences, Humboldt-Universität zu Berlin โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบหมายให้ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นหัวหน้าคณะเดินทางและหัวหน้าเครือข่ายความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างไทย-เยอรมนีสาขาวิชา Life Sciences นอกจากนี้ Dr. Michael Lehmann ผู้แทนรัฐมนตรีจาก Department for Higher Education, Science and Research, the Ministry for Economy, Science and Digitalisation สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้เกียรติต้อนรับและพบปะหารือคณะผู้แทนไทยในเมือง Magdeburg ซึ่งคณะผู้แทนฝ่ายไทยกล่าวย้ำถึงเจตนาของนักวิชาการไทยในการปฏิรูปการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย โดยมุ่งเน้นความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ณ โอกาสนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี ได้กล่าวเรียนเชิญรัฐมนตรีว่า การกระทรวงการศึกษาและวิจัยของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  (The Federal Ministry of Education and Research: BMBF) เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อตกลงปรึกษาความร่วมมือในระดับรัฐบาลด้าน Industry 4.0 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือเชิงบูรณาการด้านวิศวกรรมการแพทย์ (Biomedical Engineering) ต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะผู้แทนรัฐบาล ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะร่วมเดินทางไปสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อสานต่อความสัมพันธ์เจรจาความร่วมมือในระดับรัฐบาลระหว่างไทยและเยอรมนีกำหนดราวเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

facebooktwittergoogle_plus