ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) 2020

ชื่อทุน          AC21 Special Project Fund (SPF) 2020   (website: http://www.ac21.org/english/activities/special/)

หน่วยงานผู้ให้ทุน         The AC21 General Secretariat, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

AC21 SPF จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ การให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ AC21 ตั้งแต่ 3 มหาวิทยาลัยขึ้นไป กิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นเวทีที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับ Post-doctoral ที่มาจากประเทศต่างๆ 2 ประเทศขึ้นไป

รูปแบบของกิจกรรมทางวิชาการที่จะได้รับการพิจารณา อาจเป็นไปได้ตั้งแต่ forum for graduate students, mini-symposia, mini-workshops, schooling projects, small international forums ไปจนถึงโครงการวิจัยทั่วๆไปที่มีผู้วิจัยร่วมในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวิชาการระหว่างสมาชิก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสใหม่ๆในแวดวงนักวิชาการและนักวิจัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ รวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ AC 21 ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการกิจกรรม

  1. ข้อเสนอโครงการจะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติ และ

มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักของ AC21 ในขอบเขตของการวิจัย การศึกษา การจัดการและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ

  1. ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมต้องมีคุณสมบัติและหัวข้อหลัก (Theme) ที่สะท้อนถึงเป้าหมายและพันธ

กิจของ AC21 ในฐานะขององค์กรผู้ขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัยและนิสิต ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก

  1. ข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม จะต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีรายละเอียดแผนการใช้

งบประมาณตามความเป็นจริงและไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้จะต้องเป็นแผนงบประมาณที่ไม่รวมเงินเดือน ค่าจ้าง ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆอาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ ดังที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการสมัคร

 เงินทุนสนับสนุน

โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวนไม่เกิน 10,000 USD (ประมาณ 310,000 บาท) ต่อ 1 โครงการ

 รายละเอียดของการสมัคร

  1. ผู้ที่ต้องการสมัครจะต้องเลือก Project Group Leader เพื่อทำหน้าที่กรอกแบบฟอร์มเอกสาร

ประกอบการสมัครและลงนามในเอกสารการสมัคร

  1. เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดจะต้องจัดส่งผ่าน The University’s AC21 Communicator ของแต่ละ

สถาบัน (ในที่นี้คือ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์) เพื่อป้องกันการสมัครซ้ำซ้อน เอกสารใดที่กรอกไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณา

  1. เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย AC21 Special Project Fund Application Form ที่กรอกข้อมูล

ครบถ้วน  และต้องแนบรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ ( Project Budget Plan)  โดยส่งทั้งในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับ (MS Word, Excel ฯลฯ) และ ไฟล์ PDF

  1. ข้อเสนอโครงการแต่ละโครงการจะต้องประกอบด้วยสถาบันที่เป็นสมาชิก AC21 อย่างน้อยที่สุด

3 สถาบัน และอย่างน้อยจาก 2 ประเทศขึ้นไป

  1. เอกสารประกอบการสมัครจะต้องจัดส่งภายในกำหนดที่ระบุไว้ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

กำหนดรับสมัคร 

ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้และจัดส่งผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> SPF2020 Guidelines [PDF]
–> SPF2020 Guidelines_Appendix [PDF]
–> SPF2020 ApplicationForm [WORD]
facebooktwittergoogle_plus