มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 6 มหาวิทยาลัย ประเทศสวีเดน

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จำนวน 16 ท่าน จากมหาวิทยาลัย 6 สถาบันในประเทศสวีเดน จาก Jönköping University ได้แก่ Dr. Roy Andersson, Associate Dean of Internationalization; Dr. Salem Seifeddine, Associate Dean of Research; Assistant Professor Dr. Bruce Ferwerda, Computer Science and Informatics, School of Engineering; Josefine Andersson, International Coordinator; Sophie Liljefall, Communication Officer จาก Örebro University ได้แก่ Ida Andersson-Norrie, International Officer; Pia Bro-Nygårdhs, International Officer จาก Linköping University ได้แก่ Dr. Angela Sanseverino, Head of Internationalization จาก Mittuniversitetet (Mid Sweden University) ได้แก่ Lilja Persson, International Coordinator; Dr. Torbjörn Westerlund, Research and International Manager จาก Högskolan i Halmstad (Halmstad University) ได้แก่ Nicolina Månsson, Head of Department, Engineering; Lief Nordin, Head of Mechanical Department จาก University of Skövde ได้แก่ Dr. Wei Wang, Researcher; Dr. Sunith Bandaru, Researcher; Dr. Tehseen Aslam, Researcher และ Mr. Peter Björk, Executive Director, Thai Sweden Chamber of Commerce ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในภาพกว้าง พร้อมนำชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น ตัวแทนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Jönköping University และ 6 มหาวิทยาลัยจากประเทศสวีเดนได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับคณะเยือนในครั้งนี้ และได้แนะนำข้อมูลของแต่ละสถาบัน พร้อมกล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นมหาวิทยาลัยมืออาชีพ

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อมูลต่างๆ ในภาพรวม ระหว่าง Jönköping University และ มหาวิทยาลัย 6 สถาบันในประเทศสวีเดน และ และเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต ที่ประชุมยังได้หารือในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัย การวิจัยร่วมและการเผยแพร่งานวิจัย รวมทั้งโอกาสด้านทุนสนับสนุนต่างๆระหว่างประเทศสวีเดนและประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนนิสิต การฝึกงานของนิสิต visiting professor การดูงานและการฝึกอบรมระยะสั้น ทั้ง inbound และ outbound หลักสูตรออนไลน์ และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ต่างๆ เป็นต้น

  Jönköping University หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากลในสวีเดน ที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วโลก Jönköping University มีการแนะแนวทางการศึกษาที่เป็นสากลอย่างแท้จริงและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างหลากหลายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบรูณ์พร้อมสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลก ในโปรแกรมการศึกษาหลายๆ โปรแกรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าเรียนในต่างประเทศ กับหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั่วโลกที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก นักศึกษาของ Jönköping University เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน ทั้งในสวีเดนและนานาประเทศ การเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยจัดขึ้นที่สถาบันสี่แห่งได้แก่ โรงเรียนนานาชาติเพื่อธุรกิจ (Jönköping International Business School) โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์ (School of Engineering) โรงเรียนการศึกษาและการสื่อสาร (School of Education and Communication) และโรงเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (School of Health Sciences)

  Örebro University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐใน Örebro ประเทศสวีเดน เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและมีการวิจัยที่โดดเด่นระดับสากล มีนักศึกษา 15,000 คนและ บุคลากร 1,300 คน มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร 80 ปริญญา ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมถึงหลักสูตรอื่นอีก 600 หลักสูตร มหาวิทยาลัย Örebro ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์รัฐบาลท้องถิ่นและภูมิภาค และองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

  Linköping University (LiU) เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมด้านการศึกษาและการศึกษาพหุสาขาวิชา มีความเป็นสากลในด้านการวิจัยและการศึกษา และอยู่ในอันดับที่ดีที่สุด 3% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก Linköping University เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก หลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆเช่น วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, การศึกษาและสังคมศาสตร์ Linköping University มีหลักสูตรนานาชาติมากกว่า 20 หลักสูตรที่ตรงตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

  Mittuniversitetet (Mid Sweden University) เปิดสอนหลักสูตรและโปรแกรมที่หลากหลายในสาขาสังคมศาสตร์, สื่อ, การพยาบาล, การฝึกอบรมครู, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีและวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ นักศึกษาต่างชาติรวมถึงนักศึกษาสวีเดนสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย Mid Sweden เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีหนึ่งหลักสูตรและปริญญาโทเจ็ดหลักสูตร

  Högskolan i Halmstad (Halmstad University) เป็นมหาวิทยาลัยอิสระที่เปิดสอนหลักสูตร 66 หลักสูตร และ 175 หลักสูตรในสาขาที่แปลกใหม่และทันสมัย หลักสูตรปริญญาได้รับการยอมรับสำหรับความเกี่ยวข้องในและนอกโลกการศึกษาและสำหรับการมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตและสังคม

  University of Skövde เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้รับสถานะมหาวิทยาลัยในปี 1983 และปัจจุบันเป็นสถาบันการศึกษาที่มีโปรแกรมการศึกษาทั่วไปและเฉพาะทางในหัวข้อต่างๆ เช่น ธุรกิจ, สุขภาพ, Biomedicine และการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ การวิจัยการศึกษา และการฝึกอบรมระดับปริญญาเอก หลักสูตรสำคัญๆของ University of Skövde ได้แก่ Bioscience, Business, Health and Education, Engineering Science และ Informatics มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 9,000 คน ในระดับปริญญาตรี 50 หลักสูตร และบัณฑิตศึกษา 10 หลักสูตร

facebooktwittergoogle_plus