มก.ต้อนรับผู้บริหารจาก University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์

  เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ และ ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย กรรมการหลักสูตร KUBIM คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ นำโดย Professor Alister JONES, Senior Deputy Vice Chancellor/Vice President และ Ms. Nguyen Thi Lam GIANG, Regional Manager, Southeast Asia ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการหารือถึงความเป็นไปได้ในการยกระดับและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่การสนทนาซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และ University of Waikato ที่ได้เคยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิตและอาจารย์ผู้สอนระหว่างกัน อีกทั้งยังมีเครือข่ายของคณาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่าของ University of Waikato อีกด้วย ในขณะที่ Professor Alister JONES ได้กล่าวถึงความยินดีที่ได้กลับมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกครั้งหลังจากที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ณ คณะศึกษาศาสตร์ และมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้มีความครอบคลุมในหลากหลายคณะและสาขาวิชามากยิ่งขึ้น อาทิ สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ ไปจนถึงสาขาวิชาทางด้านการเกษตร

  ทั้งนี้ ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ยังได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือระหว่างกันในสาขาวิชาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรร่วม และหลักสูตรสองปริญญา หรือการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตร KUBIM ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่คณะบริหารธุรกิจและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศนิวซีแลนด์

 โดยสรุป ทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะยกระดับและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ระหว่างกันในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง Professor Alister JONES ได้กล่าวเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินทางเยือน University of Waikato เพื่อการลงนามและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันต่อไป

  อนึ่ง University of Waikato เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ ณ เมือง Hamilton ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1964 เปิดทำการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใน 10 สาขาวิชา มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในสาขาวิชาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และเทคโนลียีการศึกษา

facebooktwittergoogle_plus