มก.ต้อนรับคณะเยือนจาก Universitas Putra Malaysia

  เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะเยือนจาก Universitas Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย จำนวน 16 คน นำโดย Dr. Tee Tuan POY, Course Coordinator พร้อมด้วย Dr. Mohd Nazri Md. NAYAN, Senior lecturer และนักศึกษาจาก Department of Animal Science ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาทางการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ ได้นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในภาพกว้างเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติที่คณะเกษตรเปิดทำการเรียนการสอน ในขณะเดียวกัน Dr. Mohd Nazri Md. NAYAN ได้นำเสนอข้อมูลในภาพรวมของ Universitas Putra Malaysia และชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันของทั้งสองมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการเกษตรซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมาอย่างยาวนาน และได้รับการจัดอันดับใน World University Ranking อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

  ทั้งนี้ คณะเยือนจาก Universitas Putra Malaysia ยังได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มไก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับชมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่พร้อมให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปอีกด้วย

facebooktwittergoogle_plus