โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

University of Miyazaki Student Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต้องการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนปกติต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับดีมาก เนื่องจากนิสิตต้องเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนที่มีการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการไปทำวิจัย
คณะที่เปิดสอน
 1. Faculty of Education and Culture
 2. Faculty of Medicine
 3. Faculty of Engineering
 4. Faculty of Agriculture
 5. Faculty of Regional Innovation
 6. Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Veterinary Medicine
 7. Interdisciplinary Graduate School of Agriculture and Engineering
ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา : เมษายน 2563 – สิงหาคม 2563 หรือ2 ภาคการศึกษา : เมษายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564
ภาษาที่ใช้สอน ระดับปริญญาตรี : ภาษาญี่ปุ่น  และระดับบัณฑิตศึกษา : ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับดีมาก เนื่องจากนิสิตต้องเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนปกติที่มีการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี
 4. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง
 5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแลกเปลี่ยนต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครตามรายการดังกล่าวพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ตามวันที่กำหนด

1.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)  [PDF]

2. Application form for University of Miyazaki exchange student (form 4) พร้อมแนบแบบฟอร์ม

– form 2 : สำหรับนิสิตประเภท Special audit student  หรือ

– form 3 : สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประเภท research student

3. Financial Statement (form 5)

 ดาวน์โหลด Form 2-5 [WORD ]

4. Letter of Recommendation 1 ฉบับ ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหัวหน้าสาขาวิชาของผู้สมัคร

5. ใบแสดงผลการเรียนปัจจุบัน (Transcript)

6. หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต (Certificate of enrollment) ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล

7. Curriculum Vitae

8. Health Check [WORD]

9. Application form for Certificate Eligibility (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)  [EXCEL]

10. ผลทดสอบความสามารถทางภาษา โดยขึ้นกับระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่สนใจสมัคร ดังนี้

– ผลทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป และ/หรือ

– ผลทดสอบภาษาอังกฤษ  TOEIC 600, TOEFL PBT 500 (iBT 60) หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป

11. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 4 ซม. × 3 ซม. จำนวน 4 รูป

12. สำเนาพาสปอร์ต

หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 1. Form 2-5 ให้กรอกด้วยการพิมพ์และบันทึกในรูปแบบไฟล์ Word
 2. แบบฟอร์ม Application form for Certificate Eligibility ให้กรอกกด้วยการพิมพ์และบันทึกในรูปแบบไฟล์ Excel
ค่าใช้จ่าย นิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ฯ จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นิสิตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง อาทิเช่น ค่าหอพัก  (ค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัย ประมาณ 3,800 บาท/เดือน หรือ หอพักเอกชน ประมาณ 11,000 บาท/เดือน) ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ โดยทั่วไปค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 25,000 – 30,000 บาท
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Exchange student info【UOM 2020】 [PDF]
facebooktwittergoogle_plus