ทุนระดับบัณฑิตศึกษา Hokkaido University President’s Fellowship 2020

 Hokkaido University President’s Fellowship 2020

ทุนการศึกษา Hokkaido University President’s Fellowship 2020 นี้ เป็นทุนที่จะมอบให้แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร หรือหรือนิสิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น โดยจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถที่โดดเด่น ประวัติการศึกษาที่ผ่านมาและต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นต้องการศึกษาต่อ ณ Hokkaido University อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ** ผู้สมัครต้องทำการติดต่อกับ Prospective Advisor ของ Hokkaido University ด้วยตนเองก่อนทำการสมัคร **

1.ต้องเป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือนิสิต(ปัจจุบัน) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเลิศ

3.ต้องไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่นๆ

4.ต้องเป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ณ Hokkaido University และสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาด้วยตนเอง เป็นเบื้องต้น

หมายเหตุ   ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน จะต้องดำเนินการเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ Hokkaido University ต่อไป  *** ห้ามสละสิทธิ์โดยเด็ดขาด ***

เอกสารประกอบการสมัคร

1.Application for Hokkaido University President’s Fellowship( Form1 )โดยกรอกข้อมูลด้วยการ พิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือบรรจง เท่านั้น รวมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 4 X 6 ซม.ไว้ที่ใบสมัครด้วย

2.หนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Consent Letter) จากอาจารย์ของ Hokkaido University จำนวน 1 ฉบับ

3.Official Transcript (ฉบับภาษาอังกฤษ) ที่ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล โดยผู้สมัครในระดับปริญญาเอกจะต้องแนบเอกสารผลการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ

4.Letter of Recommendation จาก อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดของทุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงรายเดือนมีมูลค่าประมาณ  2,300,000 Yen (ประมาณ 650,000 บาท) ในปีแรกและมูลค่าประมาณ1,800,000 Yen (ประมาณ 500,000บาท) ในปีต่อไป

ข้อควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร

1.ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดของทุนการศึกษาจากเอกสารแนบของ Hokkaido University ถึงข้อจำกัดและข้อกำหนดต่างๆของผู้สมัครและผู้รับทุน ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร

2.เนื่องจากทุนนี้มีจำนวนจำกัด และจะพิจารณาให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจริงๆ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการเข้าศึกษาต่อด้วยตนเอง ห้ามทำการสละสิทธิ์ หรือถอนตัวออกจากการสมัครเข้าศึกษา หรือทำวิจัยโดยเด็ดขาด

 กำหนดการรับสมัคร    ณ กองวิเทศสัมพันธ์  ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

Application Guidelines 2020

Application Form 2020

facebooktwittergoogle_plus