ผู้แทนจากมก.เข้าร่วมการประชุม 14th CRISU-CUPT Conference อินโดนีเซีย

  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 2 เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 (14th CRISU-CUPT Conference) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซีย จัดโครงการความร่วมมือทางอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย และสลับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นประจำทุกปีนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิตให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น

  การประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 (14th CRISU-CUPT Conference) ประเทศอินโดนีเซีย เจ้าภาพการประชุม โดย Udayana University ในหัวข้อเรื่อง “Science and Humanities in the Era of Digital Technology” ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2562 ณ Udayana International Convention Center (UICC), Kampus Jimbaran ประเทศอินโดนีเซีย ในการประชุมครั้งนี้จะแบ่งการประชุมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอธิการบดี (President Forum)  (๒) กลุ่มคณบดี (Dean Forum) และ (3)  กลุ่มนักศึกษา (Student Forum)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมในกลุ่มย่อยที่  (1) กลุ่มอธิการบดี และนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา หรือ KU Student Ambassador (KUSAm) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมในกลุ่มย่อยที่ (3)  กลุ่มนักศึกษา จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวบัวชมพู วงษ์เรือง ชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นาวสาวดารณี แพทยานันท์ ชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นายวันพืช มาหะมุ ชั้นปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  นางสาวอภิสรา กะรัมย์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตกำแพงแสน นายกนต์ธร เทพอินทร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา และ นางสาวปัทมพร สุวรรณ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

  นอกจากการประชุมและการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาไทย-อินโดนีเซียแล้ว นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา หรือ KU Student Ambassador (KUSAm) ทั้ง 6 ท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ คือ การนำเสนอชุดการแสดงประจำชาติ ๑ ชุด คือ การแสดงรำวงมาตรฐาน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของชุดการแสดงจำนวน 3 ชุด จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวนกว่า 120 คน เป็นอย่างมาก

facebooktwittergoogle_plus