มก. ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก IPB อินโดนีเซีย

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์บางเขน นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก Bogor Agricultural University (IPB) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 12 ท่าน นำโดย Ahmad Ridha, Head of Sub-Directorate of Recruitment, Performance Evaluation and Human Resource Development พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย Henry Indraextiyani Susanto, Head of Recruitment Section; Diyanti, Head of Lecturers Career Development Section; Uceu Nurmalia, Permit Coordinator; M. Miftah Rahman, Program Coordinator; Nani Yuliani, Laboratory Technician; Azizah, Staff on Reference Services; Fathurrohman, Head of Administration; Susy Permatasari, Staff at Sub-Directorate of New Students Admission and Registration และ Cipto Nugroho, Staff at Campus Security Unit of Vocational School ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในภาพกว้าง พร้อมนำชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้นำเสนอข้อมูลของแต่ละคณะ ตามด้วยผู้แทนจาก Bogor Agricultural University (IPB) ประเทศอินโดนีเซียได้กล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลของ Bogor Agricultural University (IPB) Indonesia ตัวแทนคณะผู้บริหารของ Bogor Agricultural University (IPB) ประเทศอินโดนีเซียได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับคณะเยือนในครั้งนี้

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการ (benchmark best practices) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุสถานะมหาวิทยาลัยวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ การสร้างขีดความสามารถในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆ ในภาพรวม และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เช่น หลักสูตร summer courses, non-degree programs, technician training programs, certificate programs และ Knowledge of the Land program เป็นต้น โดยมีความสนใจในหลากหลายคณะ อาทิ คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Bogor Agricultural University (IPB) ได้ดำเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรระหว่างกันเสมอมา และมีความมุ่งหวังที่สานต่อความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันต่อไปในอนาคตในฐานะมหาวิทยาลัยพันธมิตรและเพื่อนสมาชิกอาเซียน

  ที่ผ่านมานั้น Bogor Agricultural University (IPB) ประเทศอินโดนีเซีย มี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีลงนามต่ออายุ MOU และการพบปะระหว่างอธิการบดีของ IPB University โดย Dr. Arif SATRIA และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ (เมษายน 2562) การส่งนักศึกษาจาก IPB University 3 คนมาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส.ค. – พ.ย. 2019) การส่งนักศึกษาจาก IPB University 4 คนมาเรียน KU Summer School (ส.ค. – ก.ย. 2562) การส่งนักศึกษาจาก IPB University จำนวน 6 คนเข้าร่วม AIMS (ก.ย. 2562 – ม.ค. 2563); การรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AIMS – IPB 2018 (ส.ค. – ธ.ค. 2562) เป็นต้น

  IPB University เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา (2551-2561) IPB University มีนวัตกรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในอินโดนีเซีย โดยประเมินจากศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ ในสังกัดกระทรวงการวิจัยเทคโนโลยี และการศึกษาระดับอุดมศึกษาของอินโดนีเซีย ทางด้านนวัตกรรม (39.71%) ดังสโลแกนที่ว่า “Inspiring Innovation with Integrity” ท่านอธิการบดีของ IPB คนปัจจุบัน Dr. Arif SATRIA, Rector of Bogor Agricultural University (IPB) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน IPB ยังปรารถนาที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้กำเนิดผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่สนับสนุนความเป็นอิสระของชาติในอนาคต วิสัยทัศน์ของ IPB ในช่วงปี 2562 – 2566 คือการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อความเป็นอิสระของชาติสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการทางสังคมและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกในสาขาเกษตรกรรม สมุทรศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพเขตร้อน (แผนยุทธศาสตร์ IPB 2562 – 2566)

facebooktwittergoogle_plus