ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563 ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประเภทของการศึกษาวิจัยสำหรับโอกาสในการสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ณ Tokyo Institute of Technology ประจำปี 2563

  1. Research Student Program (Tokyo Tech-recommended Japanese Government (MEXT) Scholarship Students) สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และมีความประสงค์ที่จะทำการวิจัยภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น the Japanese Government (MEXT) Scholarship ณ Tokyo Institute of Technology เป็นระยะเวลา 18 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2565) โดยจะมีสถานภาพเป็น research student และมีเป้าหมายที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ Tokyo Tech ต่อไป

เว็บไซต์ https://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/research_students/mext_application.html

 

  1. หลักสูตรการศึกษา International Graduate Program A : IGP (A) สำหรับนิสิตที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Tokyo Institute of Technology ภายใต้กลุ่มสาขาวิชาที่หลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยตนเอง สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นและผ่านการพิจารณาจาก Tokyo Tech มีโอกาสถูกเสนอชื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น the Japanese Government (MEXT) Scholarship ต่อไป

เว็บไซต์ http://www.titech.ac.jp/english/graduate_school/international/graduate_program_a/

 

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนทำการสมัคร

  1. ผู้สมัครต้องทำการติดต่อกับอาจารย์ของ Tokyo Institute of Technology ก่อนทำการสมัคร และต้องมีเอกสารตอบรับ ประกอบในการสมัครด้วย
  2. ผู้สมัครไม่สามารถสมัครพร้อมกันทั้ง 2 ประเภทได้
  3. ผู้สมัครที่ถูกเสนอชื่อสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ณ Tokyo Institute of Technology แล้วนั้นไม่สามารถ สมัครเพื่อรับทุนสนับสนุนในประเภทต่างๆ เหล่านี้พร้อมกันได้ คือ
  • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยของผู้สมัคร เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น
  • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่ผู้สมัครได้รับการเสนอชื่อจากสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อศึกษาในหลักสูตรการศึกษาอื่นๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

กำหนดการรับสมัคร  ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ดังนี้

    – ประเภท Research Student Program ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

   – ประเภท International Graduate Program A ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562

facebooktwittergoogle_plus