พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ I-Shou University ไต้หวัน

  เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ดะลุณเพธย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน นำโดย Professor Dr. Roger C.Y. CHEN, President of I-Shou University และ Dr. Anna Warangkana LIN, Senior Consultant in International Relations ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย

  โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในภาพกว้าง พร้อมเน้นย้ำถึงความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาด้านการเกษตร และวิศวกรรมซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ในขณะเดียวกัน Professor Dr. Roger C.Y. CHEN ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ I-Shou University และแสดงทัศนะเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันของทั้งสองมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านวิชาการไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ I-Shou University ให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัย

  นอกจากนี้ Dr. Anna Warangkana LIN ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่างกัน โดยเสนอให้เป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนภายในระยะเวลา 10 วัน สำหรับทั้งนิสิตและบุคลากรภายใต้กรอบของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ ยังได้แบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจเมื่อครั้งที่ได้เข้าร่วมการประชุม The Symposium on Reaching the Globe – Higher Education Collaboration Across Asia-Pacific ณ I-Shou University ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 อีกด้วย

  อนึ่ง I-Shou University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1986 เปิดทำการเรียนการสอนใน 9 สาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และมีจำนวนนิสิตนักศึกษากว่า 15,000 คน

facebooktwittergoogle_plus