มก. ต้อนรับคณะเยือนจาก Duta Wacana Christian University

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร. ชลลดา สัจจานิตย์ กรรมการหลักสูตร KUBIM และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะเยือนจาก Duta Wacana Christian University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 16 ท่าน นำโดย Dr. Lucia Nurbani KARTIKA, Vice Dean on Student Affairs ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการมองหาความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย กล่าวต้อนรับและนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ พร้อมให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับภาควิชาและหลักสูตรนานาชาติที่คณะเปิดทำการเรียนการสอนอันได้แก่หลักสูตร KUBIM ในระดับปริญญาตรีและ KIMBA ในระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะเดียวกัน Dr. Lucia Nurbani KARTIKA ได้นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำ Duta Wacana Christian University และร่วมหารือถึงลักษณะของความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน อาทิ การแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย์ผู้สอน การพัฒนาหลักสูตรร่วม หรือการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ดร. ชลลดา สัจจานิตย์ ยังได้นำคณะเยือนเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตร KUBIM และเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     อนึ่ง Duta Wacana Christian University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่บริหารงานโดย Foundation of Christian High Education of Duta Wacana ตั้งอยู่ ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1962 โดยเปิดทำการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 89 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย World Universities Ranking เมื่อปี 2007

facebooktwittergoogle_plus