มก. ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

  เมื่อวันศุกร์ที่  18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. วราพร พิมพ์ประไพ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อาจารย์ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ พิธีกรการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับนายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Jacques LAPOUGE, French Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Thailand) และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือเพื่อกระชับความสัมพันธ์และมองหาความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมเน้นย้ำถึงจุดแข็ง และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีผ่านงานวิจัย และความร่วมมือต่างๆมากมายในระดับสากล ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานฝรั่งเศสมายาวนานกว่าสามทศวรรษ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 และขอขอบคุณการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากรัฐบาลฝรั่งเศสและหน่วยงานฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความยินดีพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพราะในปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 333 ปี ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและฝรั่งเศสที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ H. E. Mr. Jacques LAPOUGE ได้กล่าวขอบคุณ และแสดงความชื่นชมในศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นเลิศทางด้านการศึกษาและการวิจัย และความเชี่ยวชาญในสาขาเกษตร และการศึกษาที่หลากหลายในสาขาอื่น ๆ มีความยินดีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานองค์กรต่างๆของประเทศฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานและจะนำไปสู่การพัฒนาที่กว้างขวางมากขึ้นต่อไปในอนาคต

  H. E. Mr. Jacques LAPOUGE ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยว่ามีโอกาสมากมายสำหรับนักเรียนไทยที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส รวมทั้งในสถาบันฝรั่งเศสต่างๆ และมีนักเรียนฝรั่งเศสจำนวนไม่น้อยที่สนใจเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับภารกิจในการผสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสกับมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นมีความโดดเด่นของสาขาและหลักสูตรต่างๆเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาและค้นคว้าวิจัยระหว่างสถาบัน

  จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานการศึกษาวิจัยต่างๆของประเทศฝรั่งเศส (The Franco-Thai Cooperation on Higher Education and Research at Kasestart University) ทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบัน รวมทั้งได้หารือแนวทางความร่วมมือต่างๆในอนาคต เช่น การส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น  จังหวัดระยอง และคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยต่อไป

  ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอข้อมูลความร่วมมือ KU-CIRAD โดย Dr. Laurent VAYSSE ตัวแทน French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD) ประเทศไทย ซึ่งเป็นนักวิจัย CIRAD-PERSYST ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย หน่วยวิจัยร่วมทางด้านวิศวกรรม Agro polymer Engineering และ Emerging Technologies เป็นผู้ประสานงานของ Hevea Research Platform ใน Partnership (HRPP) และเป็นบุคคลสำคัญในการจัดตั้งแพลตฟอร์มระหว่าง 4 สถาบัน คือ CIRAD มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การยางแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  การบรรยายต่อมาเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย และกิจกรรมต่างๆ ระหว่างคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับหน่วยงานการศึกษาวิจัยต่างๆของประเทศฝรั่งเศส  โดย ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. วราพร พิมพ์ประไพ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตามลำดับ

  หลังเสร็จสิ้นการประชุม เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมชม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – Rubber Programme คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามลำดับ ทั้งนี้ ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางในการเจรจาความร่วมมือทางด้านการวิจัยในระดับกระทรวงฯ โดยได้มอบของที่ระลึกและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพ

facebooktwittergoogle_plus