ต้อนรับคณะนักวิชาการศรีลังกาอบรม “Higher Education Management”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี รองศาสตราจารย์ ดร. พูนพิภพ  เกษมทรัพย์  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา  ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการที่เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการ “Higher Education Management” จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จำนวน 42 ราย  โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและ Sri Lanka Foundation ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  ด้านทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและด้านงบประมาณ  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หลังจากนั้นคณะนักวิชาการได้เยี่ยมชมสำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนเดินทางกลับ

 

facebooktwittergoogle_plus