มก.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Yuan Ze University ไต้หวัน

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผกาเกษ วัตุยา หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต วัชโรภาส รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ ดร. นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิทย์ ชุมชู หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นางสาวปรารถนา ถีรเกียรติคุณ หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yuan Ze University (YZU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 7 ท่าน นำโดย Dr. WU, Jhy Yang, President of Yuan Ze University พร้อมด้วย Dr. LIN, Kuen Song, Dean of R&D; Dr. CHEN, Ching Fu, Chief Global Officer; Dr. JIAN-SHING Shieh, Dean, College of Engineering; Dr. CHAU, Yawgeng, Dean, College of Electrical and Communication Engineering; TSAI-I, Ting, Project Manager และ CHIEN, Ley Chen, Staff, Yuan Ze University ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองสถาบัน

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนของอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารจาก Yuan Ze University (YZU) จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในครั้งนี้ คือ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการความร่วมมือกันในโครงการการศึกษาและโครงการวิจัยในสาขาที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันโดยจะดำเนินการในรูปแบบทั่วไปของความร่วมมือ อาทิ การทำงานร่วมกันของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อการวิจัย การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาเพื่อการศึกษาและการวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เห็นสมควรโดยความยินยอมร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขยายความร่วมมือไปยังสาขาอื่นๆ เช่น การจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจเริ่มจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และคณาจารย์ การวิจัยร่วม และโครงการความร่วมมือระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัย ค่ายฤดูร้อน การฝึกงาน การถ่ายโอนหน่วยกิต และการจัดการประชุมนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยคาดว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การวิจัยในอนาคตการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการริเริ่มความร่วมมืออันใกล้นี้

  Yuan Ze University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั้งอยู่ในเมืองเถาหยวน ไต้หวัน ก่อตั้งในปี 1989 ในปี 2010 3 สาขาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัลว่าเป็นสาขาที่ยอดเยี่ยมติด TOP 200 ของโลกคณะที่เปิดสอน ประกอบด้วย College of Engineering, College of Informatics, College of Management, College of Humanities and Social Sciences, College of Electrical and Communication Engineering และมีหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตรเช่น Department of Art and Design, Department of Chemical Engineering and Materials Science, Department of Communications Engineering, Department of Electrical Engineering นอกจากนี้หลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมการสื่อสารล้วนสอนเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยอัตราส่วนที่สูงที่สุดของหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษในไต้หวันทำให้ YZU มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 250 คนที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาและเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

facebooktwittergoogle_plus