มก. ต้อนรับเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและทรัพยากรมนุษย์ คณะวนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราพร พิมพ์ประไพ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Tshewang Chophel DORJI เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย พร้อมภริยา ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการกระชับความสัมพันธ์และมองหาความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศภูฏานและประเทศไทย โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมเน้นย้ำถึงจุดแข็ง และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีผ่านงานวิจัยและความร่วมมือต่างๆมากมายในระดับสากล ทั้งนี้ H.E. Mr. Tshewang Chophel DORJI ได้กล่าวขอบคุณ และสนับสนุนให้มีการเพิ่มจำนวนนิสิตชาวภูฏานมาศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่ประเทศภูฏานริเริ่มมีความร่วมมือทางวิชาการ อันเนื่องมาจากความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ท่านเอกอัครราชทูตยังมีความสนใจที่จะส่งนิสิตชาวภูฏานมาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศ พร้อมทั้งกล่าวเชิญอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินทางเยือนประเทศภูฏานในวาระครบรอบ 30 ปีแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย – ภูฏาน เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เข้มแข็งต่อไป

  ทั้งนี้ ผู้แทนจากคณะต่างๆที่เข้าร่วมยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมต่างๆที่ได้มีความร่วมมือกับกับประเทศภูฏาน อาทิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่มีนิสิตชาวภูฏานกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้เคยจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศภูฏาน ไปจนถึงคณะเกษตรที่เคยรับนิสิตชาวภูฏานผ่านโครงการของ TICA เป็นต้น โดยดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการในแขนงต่างๆร่วมกับประเทศภูฏานในอนาคต

facebooktwittergoogle_plus