โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

Niigata University Student Exchange Program Spring 2020

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนที่ต้องการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่หลากหลายที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งการเรียนภาษและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเองผ่านการศึกษาและการใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่างตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niigata-u.ac.jp/en/academics/education.html
คณะที่เปิดสอน
 1. Faculty of Agriculture
 2. School of Health Sciences, Faculty of Medicine
 3. Faculty of Education
 4. Faculty of Dentistry
 5. Faculty of Economics
 6. Faculty of Law
 7. Faculty of Engineering
 8. Faculty of Science
 9. Faculty of Humanities
 10. College of creative Studies
 11. Faculty of Medicine
ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา : เมษายน 2563 – สิงหาคม 2563 หรือ2 ภาคการศึกษา : เมษายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564
ภาษาที่ใช้สอน ภาษาอังกฤษ/ภาษาญี่ปุ่น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 2. มีผลการเรียนสะสม (GPA.) ของ 2 ภาคการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.30 จากระดับคะแนนเต็ม 3.00 ตามการคำนวณผลการเรียนของระบบ JASSO (ดูวิธีการคำนวณจากตาราง JASSO GPA. Calculation ในใบสมัคร)
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
 4. มีความสามารถในทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ดี
 5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
 6. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที หลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนแล้ว
เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารตามรายการต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)  [PDF]
 2. ใบสมัคร Application Form for the Program for Exchange Students at Niigata University กรอกด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงชัดเจน [ PDFWord ]
 3. Academic Transcript จำนวน 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 4. Letter of Recommendation จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าภาควิชาต้นสังกัดผู้สมัคร
 5. Certificate of the Applicant’s Registration/Enrollment หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 6. สำเนาพาสปอร์ต
 7. Health Examination Certificate (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [ PDF ]
 8. Application for a Certificate of Eligibility for Entry into Japan (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [ Excel]
 9. เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน (ออกเป็นภาษาอังกฤษ) แบ่งเป็น 2 กรณี
  กรณีผู้สมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง ยื่นเอกสาร  1 รายการ ดังนี้
  – เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Balance Certificate)
  กรณีผู้ปกครองรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ยื่นเอกสาร  4 รายการ ดังนี้
  – เอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (Bank Balance Certificate)
  – เอกสารรับรองเงินเดือน/รายได้ (Income Certificate)
  – เอกสารรับรองการทำงาน (Employment Certificate)
  – เอกสารรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (Financial Support Statement) (แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)[PDF]
 10. รูปถ่ายหน้าตรงคมชัดขนาด 3 ซม. × 4 ซม. จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
 11. ผลทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT และหรือภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS, TOEIC) (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่าย นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Niigata University แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 25,000 – 32,000 บาท/ เดือน
ที่พัก หอพักภายในมหาวิทยาลัย หรือ หอพักภายนอกที่รับรองโดย Niigata University ราคาประมาณ 4,000-7,000 บาท/เดือน
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

 

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Application Guideline [EnglishJapanese]
–> Application Check List [PDFWord]
–> Academic Guideline
  - Academic Calendar   School Year 2019 (APR 2019 - MAR 2020)
  - Classes taught in English or Chinese Booklet  School Year 2019
  - Japanese Language Program at Global Education Center School Year 2019
  - General subjects taught in Japanese
  - Exchange students with advanced Japanese language proficiency may also choose to take general subjects taught in Japanese offered for degree-seeking students at Niigata University.
     Click HERE for Syllabus Search.
     Click HERE for Syllabus Search Guide.

 

facebooktwittergoogle_plus