มก. ต้อนรับคณะนักวิชาการจากคณะเกษตร UGM อินโดนีเซีย

  เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ ภาควิชาพืชสวน ดร. ชลาธร จูเจริญ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และ ดร. ติยากร ฉัตรนภารัตน์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจากคณะเกษตร Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 21 ท่าน นำโดย Dr. Jang Kung Hando MALYO, M. Ec., Department of Agriculture Socio-Economics ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำความเป็นมา พร้อมนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาเขตและสถานีวิจัยต่างๆ เช่น ไร่สุวรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ จากนั้น ดร. ชลาธร จูเจริญ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กล่าวแนะนำคณะเกษตร และหลักสูตรต่างๆของคณะเกษตร และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Agricultural Tourism หลังจากนั้น ตัวแทนคณะนักวิชาการจากคณะเกษตร Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Chilli Farming และ The Impact of Landscape Integrated Pest Management Implementation on Productivity, Pest Attack and Income of Rice Farming; Case Study in Java, Indonesia

 วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับคณะ ในสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics) และการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Agricultural Extension and Communication) รวมทั้งโครงการความร่วมมืออื่นๆ เช่น AIMS Program หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree Program) การร่วมกันจัดงานสัมมนานานาชาติ (International Seminar) การฝึกงาน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นและระยะยาว การแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักวิจัย โอกาสทางด้านทุนการศึกษา และความร่วมมือด้านการวิจัย เป็นต้น

ที่ประชุมได้หารือรวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติร่วมกันโดยการเรียนรู้วิธีการทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและส่งเสริมการพัฒนาองค์กรต่อไป ทั้งนี้ คณะนักวิชาการจากคณะเกษตร Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร (Agricultural Economics) และการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร (Agricultural Extension and Communication) เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรของแต่ละประเทศ คณะนักวิชาการจากคณะเกษตร Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย คาดหวังว่าการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันมีค่าในการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้รับประสบการณ์ที่ดี และการเปรียบเทียบด้านการเกษตร หลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย และข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเกษตร Universities Gadjah Mada (UGM) ต่อจากนั้น คณะนักวิชาการจากคณะเกษตร Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ได้ไปเยี่ยมชมห้องทดลอง ของคณะเกษตร และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ภาควิชาสังคมเศรษฐกิจการเกษตร (Department of Agricultural Socio-economics) ขึ้นตรงกับ คณะเกษตร Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย โดยประกอบด้วย 2 โปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรี คือ 1) เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจการเกษตรและ 2) การส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทั้งนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจการเกษตรได้รับการรับรองโดย AUN-QA (the ASEAN quality assurance network in higher education) คณาจารย์ของสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจการเกษตรมีจำนวน 15 ท่าน ในขณะเดียวกัน คณาจารย์ของสาขาการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มีจำนวน 10 ท่าน ในทุก ๆ ปีนักศึกษาจากทั้งสองหลักสูตรการศึกษาเข้าร่วมโครงการ AIMS เพื่อศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

facebooktwittergoogle_plus