ต้อนรับผอ.ศูนย์ข้อมูลฝ่ายสื่อมวลชนฯ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

     เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี              รองศาสตราจารย์ ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ สัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้อนรับคุณสุเพียงพิชญ์  ภูยาธร พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม และ คุณบราลี     สุคนธรังษี เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกิจกรรมด้านการศึกษา และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนิสิตและนักศึกษา ประกอบด้วย

 1. โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ซึ่งเป็นโครงการที่เชิญชวนให้เยาวชน อายุระหว่าง 18-35 ปี จากประเทศในภูมิลำเนาเอเชีย  ตะวันออกฉียงใต้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาภาวะผู้นำ เน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน คือ
  1. การศึกษา
  2. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  3. การมีส่วนร่วมของประชาสังคม
  4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
 2. การจัดกิจกรรมค่ายผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาในโครงการ Leadership Program โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สามารถจัดค่ายเยาวชนให้สถาบันการศึกษาที่สนใจ โดยมีเจ้าของภาษาเป็นวิทยากร หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีจัดโครงการสามารถเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นเข้าร่วมได้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
 3. การรับสมัครนิสิตนักศึกษาฝึกงาน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรับสมัครนิสิต นักศึกษาฝึกงานในช่วงปิดเทอม โดยรับปีละ70 -80 คน ทั้งนี้นิสิตจะต้องสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ดี

        4.  ประชาสัมพันธ์ทุน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีทุนที่ต้องการประชาสัมพันธ์จำนวนมาก อาทิเช่น  SUSI  scholars, Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD Fulbright) โดยสามารถติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านทางhttps://www.facebook.com/usembassybkk

 3 21  4

facebooktwittergoogle_plus