โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก National Chung Cheng University ไต้หวัน

National Chung Cheng University Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมของไต้หวัน
เว็บไซต์ Exchange Program: http://oia.ccu.edu.tw/ciaeenglish/partner02.html?aID=1

Academic program: http://kiki.ccu.edu.tw/~ccmisp06/Course

English-Taught Courses: https://kiki.ccu.edu.tw/~ccmisp06//Course/all_english.html

ระยะเวลาโครงการ สามารถเลือกแลกเปลี่ยนได้ 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา ดังนี้1 ภาคการศึกษา :   กุมภาพันธ์ 2563 – มิถุนายน 25632 ภาคการศึกษา:    กุมภาพันธ์ 2563 – มกราคม 2564
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีผลการเรียนดี
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดี
 4. มีความสามารถในการพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนดี
 5. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการครองชีพอยู่ที่ไต้หวันได้ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน
 6. ต้องมีสถานภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที หลังจากสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนแล้ว
เอกสารประกอบการสมัคร นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สมัครผ่านต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์) [PDF]
 2. Study Plan บรรยายถึงแผนการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ CCU ลงในกระดาษขนนาด A4 อย่างน้อย 300 คำ
 3. Certificate of Enrollment (หนังสือแสดงสถานภาพนิสิต) ฉบับภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
 4. Official transcript ฉบับภาษาอังกฤษ ออกให้โดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
 5. Letters of Recommendation 2 ฉบับ ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนจากคณะต้นสังกัดของผู้สมัคร (1 ท่าน/1ฉบับ)
 6. สำเนาพาสปอร์ต (ไม่ต้องเซนต์กำกับรับรองสำเนา)
 7. รูปถ่ายสีหน้าตรงนิสิตคมชัด จำนวน 1 รูป ขนาด 3.5 ซม. × 4.5 ซม.
 8. ผลทดสอบภาษาจีน TOCFL ระดับ 3 หรือ HSK ระดับ 3 สำหรับผู้สมัครที่เลือกศึกษา Department of Chinese Literature

หมายเหตุ นิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการในส่วนของการกรอกใบสมัคร online ต่อไป

ค่าใช้จ่าย นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ CCU  แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง อาทิเช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์เรียน ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ รวมทั้ง ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น โดยทั่วไปค่าครองชีพที่ไต้หวันประมาณ 10,000 – 15,000 บาท/เดือน
ที่พัก หอพักภายในมหาวิทยาลัย ประมาณ 340-380 USD/ภาคการศึกษา (ประมาณ 11,000-13,000 บาท)
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Fact sheet for CCU exchange & visiting student program 2019 [PDF]
–> Courses taught in English at CCU.2019.09.09 updated [EXCEL]
--> Video :  https://www.youtube.com/watch?v=qzidsAZGcqQ
facebooktwittergoogle_plus