โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น

Kumamoto University Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร     E Course (Program in English) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาของโครงการ (Short-Term Exchange Program Classes และ General Education Classes) ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งนิสิตสามารถเลือกเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่กันไป ทั้งนี้นิสิตต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับคะแนน TOEFL iBT 61 ขึ้นไป

    J Course (Program in Japanese) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้นิสิตสามารถเลือกเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นรวมทั้งรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กันไป โดยนิสิตต้องมีผลทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป

คณะที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

 1. Letters
 2. Science
 3. Education
 4. Technology
 5. Law
 6. Health Science
ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้

1 ภาคการศึกษา : เมษายน 2563 – กันยายน 2563

2 ภาคการศึกษา:  : เมษายน 2563 – มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตดี
 3. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้วยตนเองได้
 4. มีผลรับรองความสามารถทางภาษาตามที่โครงการกำหนด
 5. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้สมัครผ่านต้นสังกัดพร้อมหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)  [PDF]
 2. Application for Certificate of Eligibility (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ COE Form) [EXCEL]
 3. Application for Applying to rent a room at International House (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [WORD]
 4. หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 5. Transcript (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 6. A Letter of Recommendation อย่างน้อย 1 ฉบับ ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าภาควิชาของผู้สมัคร
 7. Health Certificate (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้)
 8. สำเนา passport
 9. รูปถ่ายหน้าตรงคมชัด ขนาด 4.00 ซม. × 00 ซม. จำนวน 4 รูป โดยติดบนใบสมัคร 1 รูป และ COE Form 1 รูป พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่ด้านหลังของรูปด้วย
 10. สำเนาพาสปอร์ต
 11. สำเนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ระดับคะแนน 61 ขึ้นไปหรือผลทดสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า สำหรับผู้ที่สมัครประเภท E Course
 12. สำเนาผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N3 ขึ้นไป สำหรับผู้ที่สมัครประเภท J Course
 13. เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงินของผู้ปกครอง

หมายเหตุ 1. เอกสารทุกฉบับให้รวบรวมโดยการใช้คลิปหนีบเท่านั้น ไม่ต้องใช้เครื่องเย็บกระดาษ

 1. นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อดำเนินการกรอกใบสมัครทางออนไลน์ต่อไป
ค่าใช้จ่าย นิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Kumamoto University แต่นิสิตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าหนังสือเรียน ค่าประกันสุขภาพ และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้โดยทั่วไปค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ 80,000 -100,000 เยนต่อเดือน (ประมาณ 25,00 -31,000 บาท)
กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Undergraduate) Outline of Short-Term Exchange Programs [PDF]
–> STEP_2019_brochure [PDF]

facebooktwittergoogle_plus