เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการ METU Erasmus+ ICM Incoming Teaching Mobility

MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (METU)

ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

 2019-2020 Incoming Teaching Staff Application

 

สำหรับบุคลการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Short term teaching เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ณ Middle East Technical University (METU) สาธารณรัฐตุรกี  (รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/สัปดาห์) ในรูปแบบ กิจกรรมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการบรรยาย

ทั้งนี้กำหนดวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามช่วงเวลาปฏิทินการศึกษาของ METU คือ

  • Fall Semester: 23 September, 2019 – 14 January, 2020
  • Spring Semester: 3 February, 2020 – 22 May, 2020
  • summer school 15 June – 27 July, 2020 (จำกัดสาขา)
  • สิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม คือ ก่อน 31 July 2020

โดยสาขาที่เปิดรับ (กรุณาเลือกอย่างน้อยสองสาขา) สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์  http://www.metu.edu.tr/faculties-institutes-schools

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ไม่น้อยกว่าระดับ B2

 

เอกสารประกอบการสมัคร

– Mobility Proposal of the Applicant [WORD]

– Curriculum Vitae of the Applicant

– Copy of Passport / National ID card

 

ทุนสนับสนุนของ ERASMUS+

– ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 140 ยูโร

– ค่าเดินทาง (คำนวณจากระยะทาง)

 

Obtained “km” Value Grant Amount (€)
100-499 km 180
500-1999 km 275
2000-2999 km 360
3000-3999 km 530
4000-7999 km 820
+8000 km 1.500

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

ผู้ที่สนใจสมัครขอให้ดำเนินการส่งเอกสารการสมัครมาทางอีเมล์กองวิเทศสัมพันธ์ fro@ku.th ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวกัณฐณีย์ ปิติศรีวรพันธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 02 -942-8173 สายภายใน 64-4102 

facebooktwittergoogle_plus