บรรยายพิเศษเรื่องทุนการศึกษา Campus France Tour 2019

  เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเรื่องทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส “Campus France Tour 2019” และกล่าวต้อนรับ Dr. Guillaume DA, Attache for Scientific and Higher Education Cooperation, Embassy of France พร้อมด้วยบุคลากรจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและหน่วยงาน Campus France ประเทศไทย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส

  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร ยังได้กล่าวแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 333 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา โดย Dr. Guillaume DA ก็ได้กล่าวเสริมถึงความสัมพันธ์อันดีในข้างต้น และเน้นยำถึงพันธกิจในการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีนิสิตได้รับทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสในทุกๆปี

  อนึ่ง คุณพลวัฒน์ คันทะพรม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อหน่วยงาน Campus France ประเทศไทย ได้เป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศส ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ระบบการศึกษา การรับสมัครทุนประเภทต่างๆซึ่งสามารถรองรับนิสิตนักศึกษาจากทั่วโลก ผ่านทางการนำเสนอวีดีทัศน์และเอกสารประกอบการบรรยาย ซึ่งในช่วงท้ายยังเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ที่สนใจสามารถซักถามข้อสงสัยและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ทั้งนี้ ยังมีการเล่นเกมเพื่อชิงของรางวัล สร้างความสนุกสนานและให้เกร็ดความรู้แก่นิสิตผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นอย่างดี

  การบรรยายพิเศษเรื่องทุนการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส “Campus France Tour” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงาน Campus France ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

facebooktwittergoogle_plus