โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก University of Turku ประเทศฟินแลนด์

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก University of Turku ประเทศฟินแลนด์

สำหรับนิสิตที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ชั้นเรียนของ University of Turku ในสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ไม่ต่ำกว่าระดับ B2

กำหนดการรับสมัคร นิสิตที่สนใจสมัครจะต้องติดต่อกับกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 16 กันยายน

2562 เพื่อรับทราบรายละเอียดก่อนทำการสมัคร

University of Turku Exchange Program

Finland

(Spring Semester 2020)

 Website www.utu.fi/en , https://www.utu.fi/en/study-at-utu/exchange-studies
APPLICATION
กำหนดการรับสมัคร นิสิตที่สนใจสมัครต้องติดต่อกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 

16 กันยายน 2562  สำหรับ Spring Semester

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.ต้องมีสถานะเป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2.ศึกษาอยู่ปี 2 หรือ ปี 3 ขึ้นไป

3.มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (TOEFL iBT 72 หรือ IELTS 6.0)

รายละเอียด https://www.utu.fi/en/study-at-utu/how-to-apply-for-exchange-studies

ขั้นตอนการสมัคร นิสิตที่สนใจสมัครต้องอ่านรายละเอียดของโครงการให้เข้าใจและติดต่อกับกองวิเทศสัมพันธ์ มก.ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อดำเนินการเสนอชื่อกับทาง University of Turku และนิสิตจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเพื่อทำการสมัครในระบบออนไลน์ต่อไป
ACADEMIC MATTERS
Academic Year Academic Year: 1 August – 31 JulySpring Semester: early January – end of May

รายละเอียดเพิ่มเติม:  https://www.utu.fi/en/study-at-utu/academic-matters

  ความรู้ความสามารถด้านภาษา นิสิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อย คือ Level B2 โดยจะต้องมีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษประกอบการสมัครด้วย (TOEFL or IELTS) รายละเอียด : https://www.utu.fi/en/study-at-utu/how-to-apply-for-exchange-studies
หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ กรุณาดูรายละเอียดตามลิงค์: https://opas.peppi.utu.fi/en/courses-for-exchange-students/24345
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ นิสิตที่สมัครจะต้องสามารถรับผิดชอบในส่วนของค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าอาหารและอื่นๆโดยที่ทาง University of Turku จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิจ และค่าลงทะเบียนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students
PRACTICAL MATTERS
ที่พัก ที่พักสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนมีหลายลักษณะ โดยมีอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงระหว่าง285-400 € / เดือน
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ประมาณ 600 € / เดือน (ขึ้นอยู่กับค่าเช่าที่พักและกิจกรรมส่วนตัวของนิสิต)รายละเอียด  https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students
การประกันสุขภาพ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนี้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพด้วยตนเอง   รายละเอียด: https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students
 CONTACT INFORMATION
สถานที่ติดต่อ  งานทุนและเจรจาธุรกิจกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เบอร์โทรศัพท์ 02-9428725

(รับติดต่อเฉพาะช่วงเวลาราชการเท่านั้น)

 

facebooktwittergoogle_plus