โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก Tampere University ประเทศฟินแลนด์

Tampere University Exchange Program

Finland

(Spring Semester 2020)

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ สำหรับนิสิตที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ชั้นเรียนของ Tampere University ในสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 รวมทั้งโอกาสในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟินแลนด์ โดยมีการเปิดสอนภาษาฟินนิชตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง และรายวิชาทางด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
เว็บไซต์ Tampere University : https://www.tuni.fi/en

Exchange Program : https://www.tuni.fi/en/study-with-us/exchange-studies

How to Apply : https://www.tuni.fi/en/study-with-us/exchange-studies/how-apply-for-exchange-studies-at-tampere-university

ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา : เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2563

2 ภาคการศึกษา : เดือนสิงหาคม 2563 –เดือนพฤษภาคม 2564

ภาษาที่ใช้สอน ภาษาอังกฤษ / ภาษาฟินนิช (ตามความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3
  2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตดี
  3. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้วยตนเองได้
  4. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดี
  5. ต้องมีสถานภาพนิสิตตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
ขั้นตอนการสมัคร นิสิตที่สนใจสมัครต้องอ่านรายละเอียดของโครงการให้เข้าใจและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานทุนฯ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อดำเนินการเสนอชื่อไปยัง Tampere University และนิสิตจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครในระบบออนไลน์ต่อไป
ค่าใช้จ่าย นิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Tampere University แต่นิสิตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตัวเอง ทั้งนี้โดยทั่วไปค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศแถบยุโรปเหนือเฉลี่ยประมาณ 300–500 € (ประมาณ 10,000-17,000 บาท) ต่อ เดือน (ครอบคลุมค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว แต่ยังไม่รวมค่าที่พักภายนอกมหาวิทยาลัย ค่าประกันสุขภาพ และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ
ที่พัก หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ประมาณ EUR 250–400 (ประมาณ 8,500-14,000 บาท)  ต่อ เดือน
กำหนดการรับสมัคร  นิสิตที่สนใจสมัครต้องติดต่อกับกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อสอบถามถึงขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
สถานที่ติดต่อสอบถาม งานทุนและเจรจาธุรกิจ กองวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-942-8725 (รับติดต่อในเวลาราชการเท่านั้น)

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Tampere-University-exchange-studies-spring 2020 [PDF]
–> Tampere University Hervanta campus Fact Sheet Autumn 2019 [PDF]
facebooktwittergoogle_plus