พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่าง มก. และ ม. เกียวโต

  เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา เดชฮวบ ภาควิชาโรคพืช ดร. ชลาธร จูเจริญ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ดร. วสพร นิชรัตน์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ เอโกบล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกียวโต จำนวน 16 คน นำโดย Professor Eiji NAWATA, Director of Kyoto University ASEAN Center และ Professor Mamoru KANZAKI, Graduate School of Agriculture

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร ได้กล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกียวโตซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-13 กันยายน 2562 โดยได้นำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะเกษตรผ่านวีดีทัศน์ และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเกษตรในประเทศไทย” โดยเนื้อหาของการบรรยายนั้นครอบคลุมในทุกๆมิติของการเกษตรในประเทศไทย ทั้งในเรื่องสภาพภูมิอากาศ, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, การผลิตข้าวในประเทศไทย, การผลิตและบริโภคข้าวของโลก, เป้าหมายการเกษตรของประเทศไทย, ความเสี่ยงในการผลิตข้าวที่มีต้นทุนสูงในการพัฒนาตลาด, การซื้อขายข้าวในตลาดโลก, สินค้าตามภูมิภาคของประเทศไทย และการส่งออกผลิตผลข้าวของไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะนิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเป็นอย่างมาก

 อนึ่ง นิสิตโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยเกียวโตมีกำหนดการเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง นอกจากนี้ยังมีกำหนดการเดินทางไปยังจังหวัด อยุธยา ราชบุรี ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา และลพบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประมง วนศาสตร์ และการเกษตร ตามลำดับ โดยจะมีพิธีปิดโครงการในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกียวโตจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนในข้างต้นมามากกว่า 10 ปี แสดงถึงความร่วมมือและสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโตจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม และโปรแกรมทัศนศึกษาเป็นเวลาสองสัปดาห์สำหรับนักศึกษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร การประมง ป่าไม้อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

facebooktwittergoogle_plus