มก. ต้อนรับคณะผู้แทนจาก China National Space Administration

  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 9901 ชั้น 9 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ หัวหน้าสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก China National Space Administration สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Wang CHENG, Deputy Director of Earth Observation and Data Center, China National Space Administration ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและหารือถึงความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคต โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในขณะที่  Mr. Wang CHENG ได้นำเสนอข้อมูลเรื่อง “Status and future perspective of global and regional earth observation system in China” ซึ่งเป็นภาพกว้างของการศึกษาและสำรวจโลกโดยการใช้ระบบจานดาวเทียมของประเทศจีน อันเป็นประโยชน์ต่อยอดให้กับงานวิจัยหลายแขนง อาทิ งานวิจัยทางด้านการสำรวจพื้นที่ในการเพาะปลูก เป็นต้น

  อนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ และ Smart Agriculture Platform ที่เป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในประเทศ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านต่างๆที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กระทำร่วมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันเป็นอย่างดี ทั้งนี้คณะผู้แทนจาก China National Space Administration ยังได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องรับสัญญาณดาวเทียม และจานดาวเทียม บริเวณดาดฟ้าของอาคารอีกด้วย

facebooktwittergoogle_plus