โครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research Fellowship Program ประจำปี 2020

โครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Research Fellowship Program)ประจำปี 2020จาก สถานทูตฝรั่งเศส

 

ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ  สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส

โครงการทุนนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน  ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส  โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากความเป็นเลิศด้านวิชาการของโครงการวิจัยที่เสนอและประโยชน์ของความร่วมมือที่เกิดขึ้น

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว

  • และนับไม่เกิน 5 ปีหลังจากศึกษาจบ จนถึงวันที่สมัคร

 

ขั้นตอนการสมัคร

  • ติดต่อสถาบัน/ศูนย์วิจัยในประเทศฝรั่งเศส และได้รับการยืนยันตอบรับ
  • กรอกเอกสารการสมัคร
  • นำเสนอโครงการ และส่งเอกสารมาที่สถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย(ตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร)
  • ส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบดิจิตอลได้ทางอีเมล jrfprogram@gmail.com  หรือทางไปรษณีย์ในรูปแบบ USB stick หรือ CD-Rom (กรุณารวบรวมเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ PDF  เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น)

ที่อยู่ที่ใช้จัดส่งเอกสาร

French Embassy – SCAC/CSU
Attn: Ms. Salisa Limsakul 35 Charoenkrung Rd. Soi 36 (Rue de Brest) Bangrak, BANGKOK 10500

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่

https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล jrfprogram@gmail.com / bangkok@campusfrance.org

 

facebooktwittergoogle_plus