โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น

Ibaraki University Academic Exchange Program

หัวข้อ

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร Program I : Ibaraki Japanese Language and Culture Programสำหรับนิสิตที่สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเฉพาะ นิสิตไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน แต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรจะเปิดรับสมัครเฉพาะในภาคฤดูใบไม้ร่วง (เริ่มศึกษาตุลาคม) เท่านั้น สำหรับนิสิตที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ Internediate-advanced จะมีการเรียนการสอนด้วยภาษาญี่ปุ่นและสามารถเริ่มเข้าศึกษาได้ทั้งสองภาค ทั้งนี้นิสิตที่เข้าศึกษาประเภท Program I จะไม่ได้รับหน่วยกิตการเรียนแลกเปลี่ยน

Program II : General Exchange Programสำหรับนิสิตที่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่ แต่จะเป็นการสอนในห้องเรียนปรกติด้วยภาษาญี่ปุ่น โดยนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับดีมาก (JLPT N2 ขึ้นไป) หรือสำหรับนิสิตที่สนใจไปทำการวิจัยภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาของ Ibaraki University หากอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษได้ นิสิตไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น

คณะที่เปิดสอน
 1. College of Humanities and Social Science
 2. College of Science
 3. College o of Education
 4. College o of Engineering
 5. College o of Agriculture
ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา: เมษายน 2563 – สิงหาคม 2563 หรือ 2 ภาคการศึกษา: เมษายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564
ภาษาที่ใช้สอน ภาษาญี่ปุ่น หรือ ภาษาอังกฤษ (ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่สนใจสมัคร)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับตรงกับที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่สมัคร
 3. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน และอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 4. ต้องมีสถานภาพนิสิตตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
เอกสารประกอบการสมัคร นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

  1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน 4 หน้า (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้) [PDF]
  2. ใบสมัคร Application Form for the Exchange Program ( Form 2) [EXCEL]
  3. Certificate of Enrollment of the Applicant for the Exchange Program ( Form 3) ลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัคร [EXCEL]
  4. Study plan in Japan ( Form 4) [WORD]
  5. Health Certificate (Form 5) [PDF]
  6. Certificate of Academic Record (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
  7. สำเนาหนังสือเดินทาง
  8. ผลทดสอบภาษาญี่ปุ่น JLPT N2 ขึ้นไป (สำหรับผู้สมัคร Program II)
  9. รูปถ่ายหน้าตรงคมชัด ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 4 ซม. * 3 ซม. (5 นิ้ว * 1.2 นิ้ว)
  10. หลักฐานรับรองสถานะทางการเงิน ที่แสดงจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท สำหรับผู้ที่ประสงค์ศึกษาแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา หรือ 240,000 บาท สำหรับผู้ที่ประสงค์ศึกษาแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา โดยต้องใช้หลักฐานตามเงื่อนไขต่อไปนี้
    • ผู้ปกครองเป็นบุคคลสนับสนุนค่าใช้จ่ายและผู้ปกครองมีอาชีพประจำต้องแนบ Letter of Financial Support (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด) [WORD] และหนังสือรับรองรายได้ประจำปี (certificate of annual income)
    • ผู้ปกครองเป็นบุคคลสนับสนุนค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้ทำงานต้องแนบ Letter of Financial Support (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด) [WORD] และหนังสือรับรองสถานะการเงิน (Bank statement)
    • นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง ต้องแนบเอกสารรับรองสถานการณ์เงิน (Bank statement)

   หมายเหตุ

   1. เอกสารทุกฉบับต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ มิฉะนั้นต้องทำการแปลแนบประกอบด้วย (ยกเว้นเอกสารลำดับที่ 1)
   2. เอกสารลำดับที่ 2 (Form 2) ผู้สมัครต้องส่งทั้งในรูปแบบไฟล์ EXCEL และ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 พร้อมลงนาม
   3. เอกสารทุกฉบับที่ต้องกรอกในแบบฟอร์มที่กำหนดต้องกรอกด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

   และการกรอกที่อยู่หรือชื่อ-นามสกุลในเอกสารหากเป็นข้อมูลเดียวกันต้องกรอกให้ครบถ้วนสะกดเหมือนกันทุกฉบับ

ค่าใช้จ่าย นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Ibaraki University แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น โดยค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่นเฉลี่ยประมาณ 100,000 เยน/เดือน (ประมาณ 32,000 บาท)
ที่พัก หอพักของมหาวิทยาลัย (ประมาณ 1,800 – 6,000 บาท/เดือน) หรือ หอพักเอกชน (ประมาณ 9,000 – 12,000 บาท/เดือน)
ทุนช่วยเหลือ -
กำหนดการรับสมัคร สมัครผ่านคณะต้นสังกัดพร้อมแนบหนังสือเสนอชื่อมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> Ibaraki University Exchange program 2020 [WORD]
–> Ibaraki University Academic Exchange Program brochure [PDF]

facebooktwittergoogle_plus