SDG Professional Course at Nagaoka University of Technology, Japan

ด้วย Nagaoka University of Technology (NUT) ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร SDG Professional Course ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับข้อตกลง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)  ของ UNESCO ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ประกอบด้วยมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

NUT-2020-SDGP-ApplicationPoster

 

สาขาการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท

1. Mechanical Engineering

2. Electrical, Electronics and Information Engineering

3. Materials Science and Technology

4. Civil and Environmental Engineering

5. Bioengineering

6. Information and Management Systems Engineering

7. Nuclear System Safety Engineering

 

สาขาการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก

1. Information Science and Control Engineering

2. Materials Science

3. Energy and Environment Science

4. Integrated Bioscience and Technology

 

กำหนดการรับสมัคร ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562

โดยผู้ที่สนใสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nagaokaut.ac.jp/e/nyuushi/examination/sdgp_course.html

facebooktwittergoogle_plus