โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น

Shinshu University Exchange Student Program

หัวข้อ รายละเอียด
รายละเอียดหลักสูตร สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับที่นิสิตศึกษาอยู่ปัจจุบันแต่ต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากชั้นเรียนใน Shinshu University ส่วนใหญ่เปิดสอนเป็นภาษญี่ปุ่น แต่สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนหรือมีพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลางสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเฉพาะ (Japanese Language – related subjects) ได้ โดยจะต้องอยู่ภายใต้สังกัด Global Education Center (GEC)
คณะที่เปิดสอน

 

 1. Faculty of Arts
 2. Faculty of Economics
 3. Faculty of Science
 4. Faculty of Education
 5. Faculty of Engineering
 6. Faculty of Agriculture
 7. Faculty of Textile Science and Technology
 8. Global Education Center (GEC)
ระยะเวลาโครงการ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 1-2 ภาคการศึกษา ดังนี้

1 ภาคการศึกษา :  เมษายน 2563 – กันยายน 2563

2 ภาคการศึกษา :  เมษายน 2563 – มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตดี
 3. มีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับดีมากสำหรับเรียนในชั้นเรียนปรกติ แต่สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น หรือ มีอยู่ในระดับปานกลางสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตรทางภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 4. นิสิตที่ประสงค์สมัครทุนสนันสนุน JASSO ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.10 ขึ้นไป
 5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่นได้
 6. ต้องมีสถานภาพนิสิตม.เกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาแลกเปลี่ยน และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว ต้องกลับมาศึกษาต่อทันที
เอกสารประกอบ

การสมัคร

นิสิตต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมหนังสือเสนอชื่อสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ รวมทั้งหมด 4 หน้า (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์)
 2. Shinshu University Exchange Student Program Application Document Checklist (Form 1)
 3. Shinshu University Exchange Student Application Form (Form 2)
 4. Insurance Application Form (Form 3)
 5. Certificate of Health (Form 4)
 6. Academic transcript ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 7. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรงคมชัด ขนาด 3 ซม. × 4 ซม. จำนวน 4 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้านหลังทุกรูป
 8. สำเนาหนังสือดินทาง
 9. เอกสารรับรองสถานะทางการเงินของผู้ปกครอง ฉบับภาษาอังกฤษ โดยต้องแสดงจำนวนเงินดังนี้

– สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา ต้องแสดงจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า  150,000 บาท
– สมัครเข้าร่วมโครงการ  2 ภาคการศึกษา ต้องแสดงจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท

10. สำเนาผลทดสอบทางภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี)

ข้อแนะนำในการกรอกใบสมัคร

 1. โปรดศึกษาตัวอย่างการกรอกข้อมูลลงในใบสมัครของ Shinshu University ให้ละเอียด
 2. ผู้สมัครที่เลือกศึกษาใน Faculty of Education, Faculty of Engineering, Faculty of Agriculture และ Faculty of Textile Science and Technology ไม่สามารถเลือกลงเรียนวิชา Japanese Language – related subjects ในภาคการศึกษาเดียวกันได้เนื่องจากอยู่ต่างวิทยาเขต
 3. หัวข้อ Expected Date of Graduate ให้รวมช่วงเวลาในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแล้ว
ค่าใช้จ่าย นิสิตจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Shinshu University แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 24,000–30,000 บาท/ เดือน
ทุนช่วยเหลือ มีโอกาสสมัคร JASSO 80,000 เยน/เดือน

หมายเหตุ

1. นิสิตที่สมัครรับทุนสนับสนุน JASSO ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.10 ขึ้นไป

2. Shinshu University จะพิจารณานิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอชื่อในการสมัครรับทุน

ที่พัก หอพักภายในมหาวิทยาลัยหรืออพาร์ทเมนท์ภายนอกที่รับรองโดย Shinshu University ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 – 10,500 บาท/เดือน
กำหนดการรับสมัคร นิสิตที่สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมหนังสือเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 10  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

***ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

–> เอกสารประชาสัมพันธ์ออกโดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF]
–> ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนม.เกษตรศาสตร์ รวม 4 หน้า [PDF]
–> Shinshu University Application Form Pachage (Form 1-4) [EXCEL]
–> shinshu university exchange poster [PDF]
facebooktwittergoogle_plus