มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร ดร. พัสกร องอาจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร  รองศาสตราจารย์ ดร. คณิตา ตังคณานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม ดร. สุรินทร์ อ้นพรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวนศาสตร์ ดร. อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ดร. อินทิรา บำรุงสาลี ผู้ช่วยคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ดร. จิราภรณ์ ประดับวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา   นางสาวณิชาภัทร ภูษิต ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์นายทศพล สระทองยอด  สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ นางสาวจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National University of Laos จำนวน 5 ท่าน นำโดย Professor Dr. Somsy GNOPHANXAY, President พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประกอบด้วย Associate Professor Dr. Somchanh BOUNPHAMY, Vice President Associate Professor Dr. Sengdeuane WAYAKONE, Director of International Relations Dr. Kaisone PHENGSOPHA, Vice Director of Post Graduate Office และ Ms. Phouvanh SIMMANOVONG, Secretary of SSHEP-D-PIU, Ministry of Education and Sports  ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจันทร์ บุญพันนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ได้ให้การต้อนรับคณะเยือนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยคนที่ 28 และรองศาสตราจารย์ ดร. วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมหารือและผสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน สำหรับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนของอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวในครั้งนี้คือ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง Memorandum of Agreement MOA for Matching scholarship program of the second strengthening higher education project การจับคู่ทุนการศึกษา และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางด้านป่าไม้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการการศึกษา  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ โดยการหารือครอบคลุมเกี่ยวกับความสืบเนื่องของโครงการ ADB หรือ the Asian Development Bank ระยะที่ 2 เพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุคลากรใน 4 มหาวิทยาลัยรัฐของ สปป. ลาว ในระดับตรี โท เอก โดยให้ทุนการศึกษาแบบ matching fund กับมหาวิทยาลัยในประเทศคู่สัญญา และเครือข่ายพันธมิตร เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการเจรจาครั้งนี้ ได้ตกลงในเรื่องของความช่วยเหลือการลดค่าใช้จ่ายหรือให้ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่  โดยขณะนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะเดินทางมาศึกษาต่อที่คณะวนศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้สรุปให้กองวิเทศสัมพันธ์รับดำเนินการประสานงานต่อไป เช่น การเตรียมตัวนักศึกษาเรื่องการสอบภาษาอังกฤษ

  จากนั้นได้หารือความร่วมมือในอนาคตกับคณะต่างๆ อาทิ การสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการรับตรงทุกๆปีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร จึงขอให้ทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบด้วย ซึ่งระดับปริญญาตรีจะมีทุนให้ 30 ทุน และระดับปริญญาโทจะมีทุนให้คณะละ 2 ทุน ใน 3 หลักสูตร คือ วิศวกรรมศาสตร์ MBA และ สาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งหมดเป็น 8 ทุน  ส่วนคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นกันมาอย่างต่อเนื่อง ก็มีความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆต่อไป เช่น หลักสูตรการสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรการสอนทางวิทยาศาสตร์ เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นภาษาไทย ก็มีในทุกสาขา รวมทั้งการแลกเปลี่ยน visiting scholar ก็สามารถเป็นไปได้ คณะเกษตร ได้เน้นย้ำเรื่อง International Capacity Building เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ว่าควรจะส่งเสริมนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องไปจนถึงปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเฉพาะโปรแกรม Tropical Agriculture รวมไปถึงความร่วมมือในเรื่องการถ่ายโอนหน่วยกิต การทำ Double Degree และการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น ส่วนคณะมนุษยศาสตร์ ได้เสนอเรื่องการเพิ่มจำนวนนิสิตต่างชาติโดยการจัดทุน TA (Teaching Assistant) ให้ในสาขาภาษาศาสตร์ (Linguistics) โดยผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ ก็สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  National University of Laos (NUOL) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศลาว ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สถาปนาจากการรวมคณะต่าง ๆ ของวิทยาลัยที่มีมาก่อนปี พ.ศ. 2539 National University of Laos (NUOL) ถือเป็นมหาวิทยาลัยหนื่งในสี่แห่งของประเทศ และผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถจำนวนมาก

facebooktwittergoogle_plus