โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (พิเศษ) Tokyo NODAI Special Exchange Program จาก Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (พิเศษ) “Tokyo NODAI Special Exchange Program” เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น (https://www.nodai.ac.jp/english/) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ

“Tokyo NODAI Special Exchange Student Program for Undergraduate & Graduate Program”

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สำหรับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 22 ปี สำหรับปริญญาโท (นับจากวันที่ 1 เมษายน 2563)
 2. สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และต้องยังไม่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเวลาที่ได้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 3. สำหรับผู้ที่จะไปศึกษาระดับปริญญาโท ต้องเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายที่สามารถจบการศึกษาได้ก่อนการเดินทางในช่วงเวลาที่ได้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 4. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
 5. มีผลการเรียนดี มีความรับผิดชอบสูง
 6. มีความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและหรือภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ไม่ต่ำกว่า N 2) ทั้งนี้ระดับความสามารถขึ้นกับภาควิชาที่ประสงค์สมัคร (ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร The terms and conditions regarding acceptance of Tokyo NODAI Special Exchange Students)
 7. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการศึกษาและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 8. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้
 9. เฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จะต้องทำการติดต่อกับ Professor ของ TUA ในคณะหรือสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ และได้รับการตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถทำการสมัครในโครงการแลกเปลี่ยนนี้ได้

 

 *ข้อสำคัญที่ควรทราบก่อนทำการสมัคร*
1. นิสิตที่ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 30,000 เยน (ประมาณ 9,000 บาท) โดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านช่องทาง Skype หรือการสื่อสารทางไกลอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 11 -29 พฤศจิกายน 2562
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ณ Tokyo University of Agriculture แล้ว ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหากไม่สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ นิสิตจะไม่สามารถกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อีก

 

ขั้นตอนการสมัคร ประเภท Undergraduate Program  

นิสิตที่สนใจสมัครสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 2. ใบสมัคร Application form ที่กรอกข้อความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด) พร้อมแนบหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
 3. หนังสือแสดงเหตุผลในการสมัครเข้าเรียน (Reason for application) ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกสมัครหลายภาควิชาที่ระบุในใบสมัคร ต้องกรอกเหตุผลในการสมัครตามจำนวนภาควิชาที่สมัคร (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 4. ผลการศึกษา (Official transcript) ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับปริญญาตรี
 5. ใบประกาศนียบัตร รับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
 6. หนังสือรับรองสถานภาพนิสิตปัจจุบัน (Student registration certificate) (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 7. หนังสือแสดงความยินยอมในการสมัคร (Letter of Consent) (เขียนและลงชื่อโดยผู้สมัคร) (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 8. Short Essay (เรียงความด้วยภาษาญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อที่ TUA กำหนดไว้ให้)
 9. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรงคมชัด ขนาด 4 ซ.ม. x 3 ซ.ม. จำนวน 6 รูป โดยติดบนใบสมัคร 1 รูป
 10. ผลทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (ตามที่ระบุในภาควิชาที่สมัคร)
 11. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 1. เอกสารลำดับที่ 2-7 ต้องจัดเตรียมเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น หากเป็นเอกสารภาษาไทยต้องทำการแปลแนบมาด้วย
 1. หากมีข้อสงสัยใดๆ ในการจัดเตรียมเอกสารสามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้

 

 ขั้นตอนการสมัคร ประเภท Graduate Program 

ขั้นตอนที่ 1 ทำการติดต่อกับ Professor ของ TUA ในคณะ หรือสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ ( ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://www.nodai.ac.jp/english/admissions/graduate/) และได้รับการตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถทำการสมัครในโครงการแลกเปลี่ยนนี้ได้ โดยต้องใช้เอกสารประกอบการพิจารณาต่อไปนี้

 1. Resume (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 2. Personal data sheet (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 3. Study Plan (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากได้รับการตอบรับอาจารย์จาก TUA เป็นที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมเอกสารต่อไปนี้ สมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ตามที่กำหนด

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 2. Letter of Consent ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจาก TUA (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 3. Tokyo University of Agriculture Graduate School Application Form (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 4. Reason for Application to Tokyo University of Agriculture Graduate School Department and Major (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 5. Resume (graduate school form) (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 6. Personal data sheet (graduate school form) (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 7. Study Plan (graduate school form) (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนด)
 8. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ ใบคาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 9. ผลการศึกษา (Official transcript) ระดับปริญญาตรี
 10. Check list (Form 1)
 11. Application Form (Form 1/2)
 12. Application Form (Form 2/2)
 13. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรงคมชัด ขนาด 4 ซ.ม. x 3 ซ.ม. จำนวน 6 รูป โดยติดบนใบสมัคร 1 รูป
 14. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)

 หมายเหตุ

 1. เอกสารลำดับที่ 2-12 ต้องจัดเตรียมเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น หากเป็นเอกสารภาษาไทยต้องทำการแปลแนบมาด้วย
 2. หากมีข้อสงสัยใดๆ ในการจัดเตรียมเอกสารสามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ได้

 

รายละเอียดการสนับสนุนจาก Tokyo University of Agriculture 
นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนต่างๆดังต่อไปนี้
1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสมาชิก และค่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่เข้าศึกษา
2. มีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนรายเดือน เดือนละ 45,000 เยน (ประมาณ 13,500 บาท) เป็นระยะเวลา 11 เดือน ต่อปีการศึกษา (การพิจารณาคัดเลือกทำโดยคณะกรรมการจาก Tokyo Nodai) ทั้งนี้ ค่าครองชีพระหว่างศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่ยังไม่รวมค่าที่พัก โดยเฉลี่ยประมาณ 50,000 เยน ต่อ เดือน (ประมาณ 15,000 บาท)
3. นิสิตที่เลือกสมัครเรียนในคณะที่ตั้งอยู่ใน Setagaya campus จะได้รับการยกเว้นค่าหอพัก ส่วน Atsugi และ Okhotsk campus ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าหอพัก ประมาณ 36,000 เยน / เดือน (ประมาณ 10,000 บาท)

 

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด เสนอเรื่องผ่านคณะต้นสังกัดมายัง กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562

 การพิจารณาคัดเลือก

กองวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียง 1 ราย ต่อ 1 ประเภท จากเอกสารการสมัครและการสอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
เอกสารประชาสัมพันธ์โดยกองวิเทศสัมพันธ์
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Undergraduate Program
Tokyo NODAIzEnglish Brochure for Undergraduate 
-Application Guideline for Undergraduate Program 
-Application Form 
-Reason for Application 
-Letter of consent 
-Short Essay (to be completed in handwriting)
Conditions of Acceptance for 2020
Graduate Program
【Tokyo NODAI】English Brochure of Graduate School 
Application Guidelines for Master’s Program
-Letter of Consent 
-Application Form Graduate School 
-Reason for Application Graduate School 
-Resume 
-Personal Data 
-Study Plan
-Check List (Form1)
-Application Form 1
-Application Form 2
facebooktwittergoogle_plus