มก. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย Jazaul Ikhsan, S.T., M.T., Ph.D., Dean of Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering; Aris Widya Nugroho, Ir., M.T., Ph.D., Vice Dean of Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering; Nursetiawan, S.T., M.T., Ph.D., Vice Dean of Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering; Berli Paripurma Kamiel, S.T., M. Eng. Sc., Ph.D., Head of Study Program, Department of Mechanical Engineering; Muh. Budi Nur Rahman, S.T., M. Eng., Secretary of Study Program, Department of Mechanical Engineering; Puji Harsanto, S.T., M.T., Ph.D., Head of Study Program, Department of Civil Engineering; Faaris Mujaahid, B. Eng., M.Sc., Secretary of Study Program, Department of Electrical Engineering และ Asroni, S.T., M. Eng., Head of Study Program, Department of Informatics Engineering ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วัตถุประสงค์การเยือนของคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) คือ การหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น หลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) รวมทั้งการศึกษาดูงานของคณาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยมองเห็นความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

     โอกาสนี้ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Industrial Automation Training Center) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิติ รุจานุรักษ์ ให้การต้อนรับนำชมและบรรยายสรุป ต่อจากนั้น ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รักษาพัชรวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ (Chulabhorn Satellite Receiving Station) มาช่วยให้ข้อมูลแนะนำศูนย์ฯและรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจ

              Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนใน Yogyakarta ภายใต้องค์กรศาสนา Muhammadiyah ซึ่งเป็นองค์กรมุสลิมสายกลางที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย UMY มีนักศึกษาไทยอยู่ประมาณ 30 คน และมีความร่วมมือในการด้านวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย 8 แห่ง ปัจจุบัน Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนิสิตจาก UMY ศึกษาในระดับปริญญาเอกอยู่ 1 ท่าน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว 2 ท่าน

facebooktwittergoogle_plus