ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทุนและโอกาสในการศึกษา @ U. of Hong Kong

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Professor M.L. Chye,  Dean of the Graduate School, The University of Hong Kong เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อเรื่อง Full Scholarships and Opportunity for Postgraduate Study@ HKU ร่วมด้วย Ms. Pattamon Anansaringkarn (LLB Chulalongkorn) นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชากฏหมาย @ HKU เพื่อให้บุคลากรและนิสิตที่ต้องการทราบข้อมูลเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือ การทำวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก คือ The University of Hong Kong (https://www.hku.hk/)

The University of Hong Kong เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลก นอกเหนือไปจากความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาต่างๆเช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แล้ว ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

กองวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว  ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายได้ที่ https://forms.gle/Rko83Y6GHxd5S4rT7    หรือสแกน QR Code

frame(2)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวธนาภรณ์ ขำสวัสดิ์ และ นางสาวกัณฐณีย์ ปิติศรีวรพันธุ์ โทร 02-942-8683 หรือ 02-942-8173 สายภายใน 64-4177 หรือ 64-4102

facebooktwittergoogle_plus