ขยายการรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องของ SEARCA ประจำปี 2563 – 2564

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ได้แจ้งจะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 แก่ประเทศไทย โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับการสมัครทุนระดับปริญญาโท  และมีอายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับการสมัครทุนระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครรับทุนเป็นภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครรับทุน ( SEARCA Scholarship Application Form  ) จำนวน 3 ฉบับ
2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษา (ตามรายชื่อด้านล่างนี้) จำนวน 3 ฉบับ (เลือกสมัครได้ไม่เกิน 3 แห่ง)

Institut Pertanian Bogor (IPB)
Bogor, Indonesia
Kasetsart University (KU)
Bangkok, Thailand
Universitas Brawijaya (UB)
Malang, Indonesia
Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yogyakarta, Indonesia
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Serdang, Selangor, Malaysia
University of the Philippines Los Baños (UPLB)
Los Baños, Laguna, Philippines

3. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี (โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)
4. สำเนาปริญญาบัตร  จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy” ลงในเอกสาร
5. หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
7. ประวัติย่อ จำนวน 1 ฉบับ
8. เค้าโครงงานวิจัยฉบับย่อ  จำนวน 1 ฉบับ
9. รูปถ่ายขนาดที่ใช้จัดทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป
10. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
11. สำเนาผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ TOEFL iBT อย่างน้อย 75 คะแนน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมเขียนรับรองสำเนาถูกต้อง “certified true copy”  ลงในเอกสาร

โดยผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://searca.org/index.php/scholarship/graduate-scholarship

กำหนดการรับสมัคร ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ขยายการสมัครจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

facebooktwittergoogle_plus