โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาคู่ภาคี (Partner institution) จากประเทศ สมาชิก ASEM ในทวีปยุโรป เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

สาขาวิชาแลกเปลี่ยน ไม่จำกัดสาขาวิชา ทั้งนี้ สาขาวิชาที่จะได้รับการพิจารณาให้ความสำคัญในลำดับต้น ได้แก่

(1) Alternative Energy
(2) Biotechnology
(3) Food Science and Technology
(4) Health Sciences
(5) Information and Communication Technology
(6) Logistics and Supply Chain Management
(7) Engineering
(8) Smart Electronics
(9) Robotics
(10) Tourism and Hospitality Management

ทั้งนี้นิสิตที่สนใจสมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนดสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

สำหรับข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดดาวน์โหลดได้จากรายการเอกสารด้านล่างนี้
--> ประกาศรับสมัคร [PDF]
--> Implementation Guideline_2020 [PDF]
--> Application Form_2020 [PDF]
--> Record of DUO_2020 [PDF]
--> Application Guideline (Thai Version)_2020 [PDF]
facebooktwittergoogle_plus