ทุนวิจัย Newton Fund Institutional Links Programme 2019/2020 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !

ด้วยบริติช เคานซิลร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเปิดรับสมัครทุน Newton Fund Institutional Links เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดย Newton Fund Institutional Links เป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ทุนนี้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในระดับนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังต่อไปนี้:

 • เริ่มต้นและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย
 • สร้างศูนย์ท้องถิ่นสำหรับการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม

สำหรับปี พ.ศ. 2562/2563 มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการ ดังนี้

Thailand call #1: สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation)
ระยะเวลาของทุน : 12 เดือน

มูลค่าทุน: £50,000 – £100,000

Country priority areas:
 • Next-generation automotive
 • Smart Electronics
 • Affluent, Medical and Wellness Tourism
 • Agriculture and Biotechnology
 • Food for the Future
 • Robotics
 • Aviation and Logistics
 • Biofuels and Biochemicals
 • Digital
 • Medical Hub
Thailand call #2: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (Office of the National Higher Education, Science, Research and Innovation Policy Council (ONES))
ระยะเวลาของทุน : 12 เดือน

มูลค่าทุน: £50,000 – £100,000

Country priority areas:
 • Area-based Development and Smart Specialisation
 • Migration and Social Transformation
 • Ethical, Legal and Social Implication of Disruptive Technologies
 • AI for Agriculture and Food Industry
 • Circular Economy and Innovation Strategy
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (EN) และ  (TH)

กำหนดการรับสมัคร ได้ตั้งแต่บัเนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562, 16.00 น. เวลาสหราชอาณาจักร

facebooktwittergoogle_plus