มก. ต้อนรับเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Joseph Anthony COTTER เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสการเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยมี นางสาวอารยา พีชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

  วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้ คือการกระชับความสัมพันธ์และมองหาความเป็นไปได้ในการผสานความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไอร์แลนด์และประเทศไทย โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลในภาพกว้างเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมเน้นย้ำถึงจุดแข็ง และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีผ่านงานวิจัยและความร่วมมือต่างๆมากมายในระดับสากล ทั้งนี้ H.E. Mr. Joseph Anthony COTTER ได้กล่าวขอบคุณ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาของประเทศไอร์แลนด์ โดยเพาะอย่างยิ่งทางด้านอาหารและการผลิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับภารกิจในการผสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์กับมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นมีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของไอร์แลนด์อย่างยิ่ง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ได้ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือที่ผ่านมาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจากประเทศไอร์แลนด์ อาทิ Limerick University ซึ่งมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเมื่อปี 2008 นอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร กับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศไอร์แลนด์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหารและการผลิตอีกด้วย

  นอกจากนี้ คณาจารย์ผู้เป็นตัวแทนจากสาขาวิชาต่างๆยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือถึงความเป็นไปได้ในการริเริ่มความร่วมมือรูปแบบใหม่ๆกับมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ อาทิ การแลกเปลี่ยนนิสิต ทั้งในรูปแบบของ Inbound และ Outbound หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรและคณาจารย์ผู้สอนเป็นต้น

  โดยสรุป ท่านเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือตลอดจนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาและค้นคว้าวิจัยระหว่างสถาบัน

facebooktwittergoogle_plus