“The Writing Project: How to Write Better English” ประจำปี 2562

  กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม The Writing Project: How to Write Better English ประจำปี 2562  ในหัวข้อ การเขียนจดหมายและอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านต่างประเทศ (Writing English letters and emails for international affairs) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

  วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนสำหรับอาจารย์ บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนจดหมายและอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านต่างประเทศ (Writing English letters and emails for international affairs) ตัวอย่างเช่นแนวคิดงานด้านต่างประเทศ หรืองานวิเทศสัมพันธ์ ความแตกต่างระหว่างอีเมล์และจดหมาย ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายและอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่องานด้านต่างประเทศ รวมทั้งตัวอย่างต่างๆและแบบฝึกหัด เป็นต้น การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 70 คนจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการบรรยายและได้ประเมินผลในเชิงบวก ผู้เข้าร่วมหลายท่านแสดงความคิดเห็นว่าเนื้อหานั้นน่าสนใจและช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

facebooktwittergoogle_plus