Summer School “Embracing Malaysian Cultural Diversity and Heritage” by Universiti Putra Malaysia, Malaysia

ด้วย Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย มีกำหนดจัดกิจกรรม Summer School โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษาต่างชาติที่สนใจในการศึกษาเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย  ผ่านการปฏิบัติจริง ทั้งศึกษาในชั้นเรียนและทัศนศึกษานอกสถานที่

ผู้รับผิดชอบโครงการ: Faculty of Human Ecology, Universiti Putra Malaysia

ระยะเวลากิจกรรม : 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562

ค่าธรรมเนียม: USD 1,200/pax (ประมาณ 40,000  บาท)

(มีส่วนลด 10% สำหรับสมัครเป็นกลุ่ม 5 คนขึ้นไป)

กำหนดการรับสมัครผ่านทางอีเมล์ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

–> โปสเตอร์ [PDF] -
-> กำหนดการ [PDF]
–> ใบสมัตร [PDF]

facebooktwittergoogle_plus