ต้อนรับอาจารย์จาก University of Porto โครงการ MERGING VOICES

  กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Joaquim Eduardo Sousa Góis อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมเหมืองแร่ (Mining Engineering) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่ง University of Porto ประเทศ โปรตุเกส ผู้ได้รับทุนจากสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการ MERGING VOICES (MV) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบ The European Programme “Eramus + Programme – KA107 – International Credit Mobility ที่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา จากสถาบันในประเทศโปรตุเกส 4 สถาบัน และ สถาบันการศึกษาในเครือข่ายจาก 26 ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ และสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในสังคมโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Joaquim Eduardo Sousa Góis ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในฐานะบุคลากรด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดย ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. บุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ ตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำผู้ช่วยศาสตราจารย์ Joaquim Eduardo Sousa Góis เที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเป็น Landmark ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ หอประชุมใหญ่ หอสมุดกลาง และหอประวัติ ฯลฯ ซึ่งได้รับความประทับใจจากผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง

facebooktwittergoogle_plus