ทุนวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2021 ณ Sophia University, Japan

ทุนวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2021

สำหรับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  Science and Technology Exchange Committee (STEC), Sophia University Japan

ช่วงเวลารับสมัคร   สำหรับปีการศึกษา 2021  ( April 1, 2021 – March 31, 2022)

Deadline :   May 31 ,2020

Notification of Results : September 2020

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในสาขาวิชาหนึ่งวิชาใดดังนี้ คือ Engineering Mathematics หรือ Natural Sciences

3.ผู้สมัครต้องนำเสนอแผนการวิจัยและรายละเอียดของงานวิจัยที่สนใจจะทำ ณ Sophia University (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์http://rscdb.cc.sophia.ac.jp/scripts/websearch/kaken_bunya.htm?DISP_KIND=1&lang=en)

รายละเอียดและเงื่อนไขของทุน

– ทุนนี้จะให้ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันไม่เกิน 3 เดือนในรอบหนึ่งปีการศึกษา ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2021 ถืง 31 มีนาคม 2022)

– สำหรับผู้ที่มีตำแหน่ง Professor , Visiting Associate Professor , Visiting Assistant Professor หรือ Visiting Lecturer จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 5000 Yen ต่อวัน และ Visiting Researcher จะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 4000 Yen ต่อวัน

– ได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักที่ Sophia University ‘s Guest House โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม

– ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางไป – กลับ ระหว่างกรุงเทพ กับ กรุงโตเกียวได้ด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Professor Masahiro Rikukawa

STEC Coordinator

Faculty of Science and Technology

Sophia University

7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8554 , JAPAN

Tel :+81-3-3238-3300 Fax : +81-3-3238-3500

 

Sophia-Lecturing-2021

facebooktwittergoogle_plus